Hjem / Nyheter / Her er det nye styrets plan

Her er det nye styrets plan

Skrevet

– Vi vil. Vi kan. Sammen!
Det har vært slagordet for det nye styret. Visjonen er også klar: Et høyt sportslig nivå, et godt miljø, med tilbud til alle, også de som har ambisjoner. For 2010 betyr det at målet er å ansettes nye, gode trenere, minst ett lag skal nå A-sluttspill og damelaget skal ha som ambisjon å rykke opp i 4. divisjon.

Etter det ordinære årsmøtet i mars var LHK-90 i krise. Valgkomiteen hadde fått nei overalt til folk som ville gå inn i nye verv. Men et inituativ blant flere personer med hjerte for klubben, iverksatte en «redningsaksjon» for klubben.

For å få det til måtte det utvikles en visjon og plan for arbeidet fremover.

Resultatet var et nytt styre på åtte personer, nesten 20 nye medlemmer i ulike utvalg.

De fleste utvalgene møtes denne uken for å iverksette tiltak og fordele arbeidsoppgaver ut fra målsetningene det nye styret har trukket opp.

Her kan du se hvilke mål det nye styret gikk til valg på og mener at de ulike utvalgene skal jobbe etter i 2010:

Sportslig – Spillere, trenere, dommere

Sportslig plan skal revideres. Antall lag skal økes fra 2009. Minst ett lag i A-sluttspill, minst ett i B1 sluttspill. LHK-90 skal fortsette eller utvikle ordningen med Allidrettskoen. Antall guttelag skal holdes. Damelaget skal ha som mål å rykke opp i 4. divisjon. Deltakelse i Baldus Cup 2011 eller annen turnering med alle lag over 12 år. Flere trenere enn i 2010 skal på trenerkurs. Det skal forsøkes etablert en samarbeidsavtale med LTH/LSK både på topp og lagsnivå. Antallet dommere over 20 år skal økes og J95 skal gå gjennom barnedommerkurs. Det skal gjhøres tiltak for å utvikle et miljø rundt klubbens dommere og det skal etableres en observatørordning for å følge klubbens ferskeste dommere.. Det skal etableres en plan og ordning med trenerutvikler i klubben og en spillerutvikler.Det skal avholdes trenerforum og samarbeidet mellom trenere på tvers av lagene skal økes. Det skal være en person i styret som har har SU som hovedfokus.

Arrangement og sosiale tiltak:

Gjennomføre avviklingen av alle kamphelger i Skedsmohallen på dugnad i klubben. Avvikle 1 ungdomskveld og 2 Håndballens dag for lag under 12 år. Selge klubbeffekter på arrangement eller via web. Sammen med ungdomsutvalget sørge for at tiltak som vedtas der/ i styret gennomføres. I samarbeid med styret søke og arrangementer i regi av RØN eller NHF. Fremlegge en plan for utvikling av kiosken/Salgsboden i forbindelse med kamphelger og kommunisere med myndigheter om dette.

Økonomi, utstyr og sponsing

Reforhandle tre-årlige sponsoravtaler og øke inntektene i ft til forrige sponsorperiode. Reforhandle klubbavtale og fornye draktsett til alle klubbens lag. Profilvarer skal profilere klubben og skape inntekter. Sammen med arangementutvalget søke å få et større innteksdrivende arrangement i 2011 gjennom RØN, Håndballforbundet og andre. Revidere og forsterke strukturen rundt materiellforvaltning til lag og trenere gjennom materiellforvalterfunksjonen. Øke grasrotrandelen fra 2009 og søke om tilskudd samt etablere et velfungerende medlemsregister.

Kommunikasjon og informasjon:

Det skal utgis en reklamebrosjyre om LHK-90s tilbud, nyhetsbrev til medlemmer og samarbeidspartnere lokalt. Målet er å øke trafikken på websiden, få den til å fremstå som klubbens viktigste infokanal og speile mangfoldet av aktiviteter i klubben. Webutvalget skal søke å engasjere flere deler av klubben i å bidra til kommunikasjon på nettstedet. Man skal holde et webkurs for trenere og lagledere i året, kommunisere publiseringsreglene til alle lag og medlemmer, samt evakuere webverktøyet. Det er et mål at alle lagsider skal være oppe og gå i 2010. Det skal lages gode maler til lagene for å publisere på web.

Styre, prosess og organisasjon:

Få alle utvalg befolket og i arbeid, sørge for gode arbeidsprosesser. Revidere klubbhåndboken, utvikle og følge opp handlingsplan, gjennomgå årskalenderen.Fremstå som en åpen ledelse. Jobbe politisk for best mulig rammevilkår for håndballen i LHK-90 og samarbeide med andre klubber/foreninger. Hovedlagleder skal sørge for et levende laglederapprat med gode retningslinjer ved å være koordinator mellom styre og lag. Hovedlagleder skal også sørge for påmeldinger til turneringer og kommunisere turneringe og spilletilbud til lagene. Utdanningsansvarlig skal holde seg oppdatert og koordinere tilbud og påmelding av spillere, trenere, lagledere etc til kurs og kompetansegivende aktiviteter innenfor budsjettrammene. Styret har ansvaret for at alle tillitsvalgte og trenere har politiattest for arbeid med barn og unge. Avhengig av hva som årsmøtet bestemmer, skal det vurderes ansatt en daglig leder eller administrasjonssekretær. Det skal etableres et e-basert arkivsystem.

De langsiktige målene og noen av tiltakene som har vært dioskutert kan du lese her.

Top