Hjem / Nyheter / Lillestrøm Håndballklubb trenger nye styremedlemmer

Lillestrøm Håndballklubb trenger nye styremedlemmer

Skrevet

Etter lang og tro tjeneste fra det eksisterende styret, så er det nå dessverre noen som skal forlate oss. Dette medfører at følgende verv er ledige i styret fra mars/april 2016

 • Leder
 • Nestleder/Økonomiansvarlig
 • Dommeransvarlig
 • Hovedlagleder
 • Markedsansvarlig

Hvis du ser at du kan bidra til noen av disse vervene så ta gjerne kontakt med meg på geir@starholm.net eller telefon 97188358 hvis du har spørsmål. Hilsen Geir Starholm

Beskrivelser av vervene

Leder

Lederen…
 • er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • anviser utbetalinger sammen med kasserer
 • skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.
 • Sørger for at det skrives leieavtaler om trening med Skedsmohallen
 • Sørger for klubbens deltagelse på årsmøter i Skedsmo Idrettsråd
 • Sørger for at det mellom lag og klubbens ledelse er en forbindelse som gjør at lagene arbeider etter klubbens mål og rammer og at lagenes ledere og medlemmer får støtte fra klubben
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Den person som har tilgang til Min Idrett, eller Sportsadmin, i regelen er dette sekretær eller leder fordi leder har alle rettigheter på vegne av klubben, skal gå inn i systemet ved pålogging og registrere ny leder etter årsmøte. Dette er viktig for at klubben innen midten av august kan søke om momskompensasjon og andre tilskudd.
 • Ansvarlig sammen for å oppdatere vedtekter, rammeplane og organisasjonsplan,
 • Leders oppgaver ved styremøter

Leder sørger for at det avholdes det nødvendige antall styremøter, i regelen en gang i måneden i perioden august – juni. Leder sørger for at styret får seg forelagt en kalenderoversikt over foreslåtte møter til senest andre møte etter årsmøtet.Leder sørger for at innkallingen til hvert møte inneholder alle punkter, og følger opp at ansvarlige personer i styret har forberedt saken i forkant av styremøtet og sender ut evt. dokumentasjon samtidig med innkallingen.Leder har ansvar for at det finnes en facebookgruppe eller en annen fellesarena hvor styret mer uformelt kan rapportere, diskutere og løse mindre saker i mellom møtene og på områder hvor man ikke har behov for formelle vedtak.Dersom leder ikke er til stede på styremøte, ledes møtet av nestleder, eller et annet medlem som får delegert oppgaven av leder.

Økonomiansvarlig/Nestleder

 • Skal fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
 • Bistår leder og danner et lederteam med denne.
 • Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem
 • Har ansvar for økonomien og økonomiutvalget i klubben , herunder budsjett, regnskap og medlemsregister.
 • Økonomiansvarlig setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet
 • Sørger for inntekts aktiviteter i henhold til årsmøtevedtak
 • Sørger for Sponsoravtaler, ajourhold av sponsoravtaler med mindre ingen andre i styret har oppgaven
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.

Dommeransvarlig

Å være dommerkontakt er en hyggelig oppgave da man får tett kontakt med mange av de unge (og noen eldre) i klubben.

En dommerkontakt bør være omgjengelig og tilgjengelig, samt like å prate med mennesker.
Det er en stor fordel å kunne bruke facebook og messenger da det er der man best kommer i kontakt med hverandre.

En del av dommerkontaktens oppgaver er:

 • Kontaktperson for klubbens veiledere og dommere, samt mellomledd mellom dommere og RØN og klubben og RØN
 • Være tilgjengelig for veiledere/dommere for å svare på spørsmål og hjelpe med ting som måtte dukke opp.
 • Ansvarlig for å sette opp dommere til aktivitets seriens kamper i egne haller 9-12 år. ( RØN setter opp kvotedommerne)
 • Ansvarlig for å følge opp klubbens dommere og kommunisere ut informasjon til dem samt passe på at de melder seg på obligatoriske kurs.
 • Melde inn og følge med på endring av kamper/dommere til/fra RØN
 • Melde inn dommere til RØN ved cupkamper og omberammede kamper
 • Holde orden på og rekvirere dommerutstyr ved behov/etter avtale
 • Skrive kontrakter
 • Alltid holde utkikk og være på leit etter kvotedommere
 • Melde opp kvotedommer innen tidsfrist
 • Utvikle dommere i egen klubb ( BKL og Dommer 1 kurs, evnt. dommer 2)
 • Dommermøter
 • Være på dommerkontaktsamling
 • Holde seg oppdatert på hva som skjer og skaffe seg kontakter
 • Være tilgjengelig for eventuelle spørsmål og ad hoc ting som kan oppstå da det er kamper.

Pr. i dag er vi 3 personer som utgjør dommerutvalget.

Kari-Anne Madssveen som dommerkontakt Charlotte Olaisen har ansvar for å sette opp veiledere til barnekampene fra 9-12 år i klubben og kommunisrere med veilederne og lagenes lagledere.
Jorunn Skogseth har ansvar for å følge opp og arrangere kurs som barnekamplederkurs, dommer 1 kurs og evnt. dommer 2 kurs.

Charlotte og Kari-Anne er i sine verv til 30/3-2016
Jorunn Skogseth har da et år igjen.

Det er vanskelig å si eksakt tid man bruker i løpet av uken, men man må gjerne regne med 2-3 timer.
I perioder kan det komme mange spørsmål, mens andre uker er det ingen.
Alltid smart «å tenke dommer» hele tiden, da man kan knytte kontakter og finne dommere som kan være på vår kvote.
Det pleier å være en dommerkontaktsamling siste helg i januar vært år. Fredag- lørdag ( jeg har vært i Oslo og Sarpsborg )

Mvh
Kari-Anne

Hovedlagleder

 • Antatt tidsbruk pr uke- snitt 4 timer.
 • Mere tid rundt sesongstart (både høst og etter jul), seriepåmelding, cupdeltakelse og planlegging av dette.
 • Hovedlagleder er bindeleddet mellom laglederne på lagene og styret.
 • Avholde lagledermøte hver høst.
 • Sekretariatskurs
 • Administrative oppgaver- alle typer henvendelser slik som innmeldinger, omberamming, overganger, lisens, seriepåmelding, cuppåmelding
 • Sjekker RØN e-post daglig og videresende e-post til riktig person
 • Holde kontaktlisten for lagene oppdatert (korrigere ved alle endringer siden listen på hjemmesiden vår er «live» versjonen)
 • Søknad administrasjonstilskudd (frist 1.april??) Gjøres nå elektronisk.
 • Idretts registrering
 • Tildele «verv»/funksjon til lagsapparat på SportsAdmin siden.
 • Sende ut oppdater infoskriv til lagledere hver høst (eller ved endringer)
 • Oppdatere/revidere klubbhåndbok og laglederhåndbok- dette blir en stor jobb siden det er mange endringer etter omlegging til ny handball.no hjemmeside.
 • Publisere på hjemmesiden og FB

Markedsansvarlig

Det er vanskelig å si noe nøyaktig om tidsbruket på styrevervet/utvalget, da det er veldig opp og ned. I snitt bør man nok regne med et par timer i uka pluss eventuelle styremøter. For å være med i markedsutvalget er det en fordel at man kjenner en del personer i nærmiljøet og at man er litt «selgertype», da mye av jobben går ut på å prate med folk og få inn penger til klubben. Det er også en fordel om man har mulighet til å «jobbe» litt på dagtid, da det er på dagtid vi får tak i sponsorene og eventuelle nye potensielle sponsorer.

 

Top