Hjem / Klubbhåndboka

Klubbhåndboka

Innhold

1       Formålet med klubbhåndboka

Klubbhåndboken gir en oversikt over Lillestrøm håndballklubb, hvordan klubben er organisert og drevet.

Klubbhåndboken er, ved siden av vedtektene og sportslig plan, et viktig verktøy. Håndboken er ment som en hjelp i hverdagen, og inneholder beskrivelser, rutiner og retningslinjer for de viktigste vervene i klubben.

En forutsetning for at klubben skal ha en positiv sportslig utvikling, er at nødvendige funksjoner blir ivaretatt på en god måte.  Lillestrøm håndballklubb er basert på frivillighet, og funksjonene ivaretas av foreldre og andre som vil bevare og utvikle håndballen i Lillestrøm og omegn.

Arbeidet skjer hovedsakelig i fritiden, og det er viktig at ulike oppgaver fordeles på mange slik at arbeidsbyrden blir mindre og flere er aktive i klubben. Det kan samtidig være positivt at det skjer en viss rullering i de forskjellige funksjonene.  Ved at nye erfaringer innarbeides i håndboken vil den være et nyttig redskap for å unngå at rutiner må utvikles på nytt hvert år.

Til deg som leser denne klubbhåndboken; Noter mangler og forslag til forbedringer av håndboka og send disse til vår mailadresse: post@lillestromhandballklubb.no.

2       Visjon og verdier for Lillestrøm håndballklubb

Klubbens visjon er: Idrettsglede for alle, med håndball som en livslang idrett.

Følgende verdier skal kjennetegne Lillestrøm håndballklubb, både som klubb og som ledere, spillere, medlemmer og supportere:

 • Begeistring
 • Innsatsvilje
 • Respekt
 • Fair play

3       Strategi

I strategiperioden 2021 – 2025 skal Lillestrøm håndballklubb utvikle seg som organisasjon gjennom vår satsning på:

 • Sportslig utvikling – Strukturert arbeid i sportslig utvalg, med erfaringsutveksling, samarbeid og samkjøring mellom lagene.
 • Klubbmiljø – Skape arenaer for samarbeid, sosiale møteplasser, stolthet og fellesskap.
 • Økonomi og ledelse – Klubbens økonomiske driftsmodell skal understøtte klubbens øvrige strategiske målområder, og legge grunnlaget for at disse kan realiseres i løpet av strategiperioden.

Det er laget et eget strategidokument som konkretiserer strategien ytterligere, som det vil komme en lenke til her.

4       Organisering av Lillestrøm håndballklubb

Lillestrøm håndballklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom RØN, Region Øst Norge, i Norges Håndballforbund. Klubben følger forbundets lover og regler. Ved brudd på forbundets retningslinjer skal styreleder i klubben kontaktes. Man kan også varsle anonymt ved å legge en konvolutt i postkassen til håndballklubben og skrive at den er til styreleder. Postkassen finnes ved håndballklubbens kontor til venstre for treningssalen i Skedsmohallen.

4.1    Om Region Øst Norge (RØN)

 • RØN finner du på internett via adressen:  https://www.handball.no/regioner/region-ost/
 • Regionen drifter håndballen i regionen og fastsetter kamper og kampsteder for de aldersbestemte klasser og lavere divisjonene på senior nivå.
 • RØN arrangerer en rekke kurs som er åpne for klubbens medlemmer.
 • RØN arrangerer dommerkurs og trenerkurs som klubbens medlemmer kan søke på.

4.2    Styret

Det er vedtatt lov for klubben (vedtektene) som regulerer antall medlemmer i styret, valgregler og regler for gjennomføring av årsmøtet.  Når det gjelder sportslige forhold, som aldersgrenser for ulike lag, overgang til og fra klubben med mer, gjelder regler fastsatt av Norges Håndballforbund/RØN.

Her finner du kontaktinformasjon om det sittende styret

Klubben er ledet av et styre på 6-8 styremedlemmer og ett varamedlem.

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Øvrige roller skal speile utvalgene og aktivitetene i klubben.
 • Varamedlem har møterett, men ikke møteplikt eller stemmerett.

Nye styremedlemmer skal alltid få en innføring i klubbens gjeldende styringsdokumenter, inkludert klubbhåndboken.

4.3    Utvalgene

For klubben anbefales å ha følgende underutvalg. Alle utvalgene består av en leder og det antall medlemmer som anses nødvendig.

 • Sportslig utvalg. Leder av sportslig utvalg sitter i styret eller rapporterer til den i styret med sportslig ansvar.
 • Markedsutvalg 
 • Arrangementsutvalg 
 • Kommunikasjonsutvalg 
 • Dommerutvalg

Styret kan utvide med andre utvalg hvis det er nødvendig i forhold til drift av klubben.

4.4    Ansatte i klubben

Klubben har ansatt en daglig leder, som er ansvarlig for klubbens drift. Daglig leder er klubbens kontaktperson knyttet til driftsspørsmål, og rapporterer til styreleder.

4.4.1      Daglig leders hovedoppgaver

 • Skrive referat fra alle styremøter og årsmøte
 • Sørge for innrapportering av medlemsregisteret til RØN og forbundet
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Sørger for å hente post i klubbens postboks og e-mail
 • Godkjenne overganger i SA
 • Betale inngående fakturaer fortløpende
 • Sende ut fakturaer og følge opp betalingene av disse.
 • Kontrollere kontoutskrifter fra banken mot egne registreringer, medlemskartotek mv.
 • Følge opp serieoppsett og cup-påmeldinger (sammen med sportslig leder?)
 • Utbetale trenerhonorar
 • Administrativt ansvar for oppfølging og gjennomføring av klubbens håndballskoler
 • Være klubbens arkivar.
 • Kontering av bilag og avstemning av bank + Buypass
 • Administrere klubbens dugnadsarbeid i samarbeid med aktuelle utvalg.
 • Utarbeide oversikter over utestående treningsavgifter/kontingenter.
 • Sørge for at medlemskartoteket blir holdt à jour
 • Sørge for utbetaling av dommergodtgjørelse hver mandag
 • Være adressat for RØN tilbud om kurs osv. og sørge for videre fordeling.
 • Lage kampoversikt over helgens hjemmekamper og fordele garderober
 • Ansvar for innkjøp til kioskene
 • Daglig kontakt med hallbetjenter, representere klubben, ta telefoner og forefallende i hverdagen.
 • Daglig leder er klubbens bindeledd mellom styret og de enkelte lags lagledere.
 • Informere lagledere om plikter i forbindelse med trening, kamper og turneringer
 • Koordinere trener/lagledermøter i samarbeid med Sportslig Utvalg
 • Informerer lagledere når terminlister publiseres
 • Informere lagleder om eventuelle regelendringer
 • Sørge for påmelding av lag til regionspill/nasjonale serier som Bring/Spar
 • Søke Lillestrøm Idrettsråd om administrasjonsmidler (frist 1. april)
 • Informere om lisensplikt, forsikringer for lagene, spesielt for J-G 12 i desember
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.

4.5   Oversikt over lag, trenere, lagledere, arrangementsansvarlige

Se oppdatert kontaktliste på klubbens hjemmeside


5       Styrets prosesser

5.1    Strategi og handlingsplaner

Lillestrøm Håndballklubb skal ha en levende strategi med en tilhørende handlingsplan. Eksisterende strategi har varighet frem til 2025. Strategi og handlingsplan revideres i mai hvert år. Styret har definert overordnede strategiske mål. Sportslig utvalg foreslår sportslige mål for klubben. Styret har beslutningsmyndighet på klubbens sportslige mål.

Styret og utvalgene har definert måleparametere som i perioden måler om man er på rett vei i forhold til målene. Styret og utvalgene definerer selv et sett tiltak og aktiviteter som i løpet av perioden skal gjennomføres for å nå planens hovedmål.

Ved siden av årsplanen finnes det et årshjul (neste avsnitt). Dette angir faste årlige og standardiserte aktiviteter som styret er ansvarlig for å gjennomføre til rett tid. Disse gjennomgås og oppdateres ved hvert månedlig styremøte. Utvalgene oppfordres til å følge samme årsplanstruktur som styret.

5.2    Årshjul

MånedSakerHvem
AugSesongavkast aug/sept for ledere/spillere/foresatte 15. aug frist for søknad om mva kompensasjonSportslig leder
Arrangementsansvarlig Økonomiansvarlig
SeptStøtte de nye lagene med å komme i gang Delta på foreldremøter (hvis nødvendig) Sende ut treningsavgiftHovedlagleder/SU-leder Styremedlemmer Daglig leder
OktFelles klubbdugnad (salgsdugnad) Planlegge juleavslutning/nissecup for hele klubbenStyret Arrangementsansvarlig
NovPåmelding Fredrikstad CupDaglig leder
DesMøte med valgkomiteens representant Neste års plan for cuper- kalle inn til planleggingsmøter i januar Gjennomføre juleavslutning/nissecup Informere om lisensplikt, forsikringer for lagene (spesielt J/G-12)Styrets leder Daglig leder Hele styret Daglig leder
JanArbeidet med årsberetning igangsettes Status valgkomiteen Sende ut treningsavgiftStyrets leder Valgkomiteens leder Daglig leder
FebÅrsberetning Årsregnskap Informere, innkalle, saker for årsmøtet Status valgkomiteenStyrets leder Økonomiansvarlig Styrets leder Valgkomiteens leder
MarÅrsmøte Lage ny handlingsplan for kommende år Status Fredrikstad Cup Innhente lagenes (12 år +) evaluering av mål Søke Skedsmo Idrettsråd om administrasjonsmidler (frist 1.april)Styrets leder Styrets leder Daglig leder Sportslig leder Daglig leder
AprStatus dommerpåmelding Status lagspåmeldinger Påmelding av lag Status trenerkontrakter Vedta ny handlingsplan og behandle utvalgsplaner Innhente lagenes mål for neste sesong (12 år +) Lage konkrete (målbare) målDommeransvarlig Sportslig leder Hovedlagleder Sportslig leder Styreleder Sportslig leder Styret og utvalg
MaiGjennomgang styrende dokumenter inklusive klubbhåndbokStyret
JunHalvårsregnskap og årsprognose Oppdatert liste over tilgjengelig treningsmateriale for klubbens lag (før 15.6)Økonomiansvarlig Materialforvalter
JulDeltakelse utlandscuper6       Retningslinjer for de ulike rollene

6.1    Retningslinjer for styreleder

 • Klubbens leder har overordnet ansvar for all aktivitet i klubben. Leder skal sørge for at klubben blir drevet i henhold til vedtekter og de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet.
 • Sørger for at det skrives leieavtaler om trening med Skedsmohallen sammen med sportslig leder
 • Sørger for at det blir gjennomført styremøter
 • Sørger for at aktiviteter i underutvalgene følges opp
 • Sørger for klubbens deltagelse på sonemøter i RØN og årsmøter i Lillestrøm idrettsråd
 • Sørger for at det avholdes velkomst/informasjon møte for minihåndballag og deltakelse på dette sammen med sportslig leder.
 • Signere trenerkontrakter
 • Arbeidsgiver for daglig leder
 • Sørger for at det mellom lag og klubbens ledelse er en forbindelse som gjør at lagene arbeider etter klubbens mål og rammer og at lagenes ledere og medlemmer får støtte fra klubben
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.

6.1.1      Leders oppgaver ved styremøter

 • Leder sørger for at det avholdes det nødvendige antall styremøter, i regelen en gang i måneden i perioden august – juni. Leder sørger for at styret får seg forelagt en kalenderoversikt over foreslåtte møter til senest andre møte etter årsmøtet.
 • Leder sørger for at innkallingen til hvert møte inneholder alle punkter, og følger opp at ansvarlige personer i styret har forberedt saken i forkant av styremøtet og sender ut evt. dokumentasjon samtidig med innkallingen.
 • Leder har ansvar for at det finnes en Facebook-gruppe eller en annen fellesarena hvor styret kan rapportere, diskutere og løse mindre saker imellom møtene og på områder hvor man ikke har behov for formelle vedtak.
 • Dersom leder ikke er til stede på styremøte, ledes møtet av nestleder, eller et annet medlem som får delegert oppgaven av leder.

6.1.2      Fast agenda hvert styremøte

 • Godkjenning av innkalling/agenda/siste referat
 • Orientering fra daglig leder og utvalgene
 • Status og fremdrift styrets årsplan/handlingsplan/årshjul
 • Behandling av innkomne saker og aksjonspunkter
 • Oppfølging aksjonspunkter og saker tidligere styremøter
 • Eventuelt / oppsummering av møtet

6.2    Retningslinjer for nestleder

 • Nestleder er leders stedfortredende når leder ikke kan stille.  
 • Nestleder kan ha en tilleggsrolle i styret.
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.

6.3    Retningslinjer for økonomiansvarlig

 • Ansvar for at klubbens økonomistyring ivaretas på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regler og forskrifter.
 • Utarbeide budsjett og prognoser for klubbens økonomiske drift.
 • I den grad det er behov, sørger for etablering av økonomiutvalget etableres og leder dette
 • Sørger for inntekts aktiviteter og tilhørende kostnadskontroll gjennomføres i henhold til årsmøtevedtak
 • Sørger for medlemsinfo om klubbens aktiviteter på inntektsbringende tiltak
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Sørge for utbetaling av lønn og kjøregodtgjørelse i henhold til klubbens gjeldende frister
 • Avsetning til skattetrekk skal utføres i henhold til gjeldende lover og regler
 • Økonomiansvarlig disponerer sammen med daglig leder, klubbens bankkonto i LillestrømBanken.

6.4    Retningslinjer for materialforvalter

Materialforvalter er ansvarlig for leverandøravtaler, klubbens materiell og utstyr. Materialforvalter sørger for utstyrsavtaler med utstyrsleverandører og oppfølging av slike avtaler og sørger for info til medlemmene om utstyrsavtaler og rabattordninger.

Materialforvalter besørger en oppdatert liste over tilgjengelig treningsmateriale i utstyrsrommet for klubbens lag før 15. juni.

Til hvert lag hører følgende utstyr:

DRAKT:

Antall draktsett/keeperdraktsett utleveres etter angivelse/bestilling fra lagleder for de enkelte lag før/ved oppstart ny sesong, og suppleres evt. igjennom sesongen etter avtale med materialforvalter.

VIKTIG: Spillere som slutter må levere tilbake drakt. Drakter som mistes erstattes av spiller.

Alle aldersklasser: 1 lagsbag med førstehjelpsmateriell. Innhold suppleres etter behov.

Gjennom sesongen disponeres dette utstyret av det enkelte lag, og laglederen er ansvarlig for draktsettene og lagsbag.

Klubben disponerer laglederrom i Skedsmohallen og skap i Vollahallen. Nøkkel til dette disponeres av de enkelte lags lagledere og/eller trenere, samt styrets medlemmer. Nøkkel fås av materialforvalter. Innholdet i rommet er til enhver tid i tråd med sportslig utvalgs vurderinger. Supplering av innholdet skjer gjennom anmodning fra trenere/lagledere og etter sportslig utvalgs vurderinger.

Nøkkel til Vollahallen hentes hos driftsansvarlig på Skedsmo Videregående skole og må returneres av samme person som har hentet den ut.

SPONSING AV UTSTYR TIL LAG
Sponsorer skal godkjennes av materialforvalter og utstyr skal bestilles inn av materialforvalter. Kun utstyr i klubbkolleksjonen kan sponses. Ved konflikt med sponsorer av klubben vil ikke sponsor godkjennes. Alle på laget skal få sponset utstyr. Se under hva som kan sponses

Klubben skal ikke ha noe av pengene lagene får inn til å dekke utstyr. Lagene skal ikke tjene noe på å bli sponset, kun dekke innkjøp.

Inntekter fra sponsorer på klubbdress kan gå til lagkasse for å dekke reiser. Husk at det gjelder fra 14 år.

Viktig å informere alle i klubben at vi har ett samarbeid med Comet sport og får 20% på alt vi handler (Ikke det vi har fastpris på). Husk å si at man er fra Lillestrøm Håndballklubb. Veldig viktig at dette blir brukt for å få bra sponsoravtale ved neste inngåelse av sponsoravtale.

6.5    Retningslinjer for sportslig leder

 • Utvikle, implementere og videreutvikle den sportslige planen. Sportslig plan er klubbens fremste verktøy for kontinuerlig å kunne tilpasse det sportslige arbeidet i klubben slik at det til enhver tid tilfredsstiller det nivået som er nødvendig for at klubben skal nå sitt overordnede mål.
 • Koordinere, rekruttere og ha det daglige personal- og oppfølgingsansvaret for trenere og team på alle klubbens årganger.
 • Lede sportslig utvalg.
 • Sammen med sportslig utvalg utvikle en årsplan for utvalgets arbeid før 1. mai hvert år. Planen skal inneholde 1-3 mål for året. Den skal evalueres i forbindelse med styrets årsmelding til årsmøtet og inneholde forslag for kommende sesong.
 • Markedsføre klubben positivt utad og jobbe for flest mulig spillere inn i regionens spillerutviklingsmiljø.
 • Sportslig leder skal ha løpende dialog med styrets leder og daglig leder.
 • Sørger for at det skrives leieavtaler om trening med Skedsmohallen sammen med styrets leder
 • Sørger for at det avholdes velkomst/informasjon møte for minihåndballag og deltakelse på dette sammen med leder.
 • Sørge for trenerkontrakter sammen med styrets leder/daglig leder

6.5.1      Retningslinjer for sportslig utvalg

 • Sportslig utvalg (SU) er ansvarlige for all sportslig aktivitet i Lillestrøm Håndballklubb. Klubbens sportslige plan er styrende for utvalgets arbeid og vurderinger.
 • Sportslig utvalg ved sportslig leder rapporterer løpende til daglig leder i Lillestrøm håndballklubb og har møterett/-plikt i klubbens styremøter.
 • Sportslig utvalg har ansvar for at det etableres og gjennomføres trenerforum. Trenerforum skal være en samlingsplass for utveksling av sportslige erfaringer, planlegging av treningsarbeidet og koordinering av lagenes kampoppsett og belastning. Etablering og gjennomføring av de ulike trenerfora er sportslig leders ansvar. De enkelte trenerforumene underlegges sportslig ansvarlig for de ulike alderstrinnene.

6.6    Retningslinjer for markedsansvarlig

Markedsansvarlig har som oppgave å sørge for anskaffelse og vedlikehold av klubbens sponsor- og samarbeidsavtaler etter de rammer og regler som fastsettes av styret.

Markedsansvarlig har det overordnede ansvaret for markedsutvalget, og skal sørge for at alle eksisterende avtaler blir ivaretatt på en forsvarlig og god måte. Markedsansvarlig har også ansvar for at nye avtaler er i henhold til klubbens retningslinjer, blant annet med tanke på etikk og verdier.

6.6.1      Retningslinjer for markedsutvalget

Markedsutvalget skal bistå markedsansvarlig med anskaffelse av nye sponsorer. Utvalget skal utarbeide en plan for å sikre fremtidige inntekter til klubben. Utvalget skal også søke å finne nye og innovative løsninger for sponsorinntekter, samt sikre og fornye kontrakter med eksisterende sponsorer sammen med markedsansvarlig.

6.7    Retningslinjer for dommeransvarlig

Lillestrøm Håndballklubb ønsker å ha en god, aktiv og utviklende klubbdommergruppe. Gode dommere skapes i klubbene. Klubben har ansvar for rekruttering og for å ta vare på dommerne som en positiv del av våre aktiviteter.

6.7.1      Retningslinjer for dommerutvalget

 • Tilrettelegge, planlegge og gjennomføre barnekamplederkurs for klubbens 15 åringer
 • Rekruttere foreldrene som dommerutviklere, disse utviklerne skal følge eget «kull» og ha maks tre par. Det ideelle er ett-to dommerpar.
 • Rekruttere, beholde, følge opp og melde opp kvotedommere i henhold til forbundets reglement. Sørge for å fylle klubbens kvote.
 • Tilrettelegge for:
  • Videreutdanning
  • Utviklingsgrupper
  • Faglige tilstelninger
 • Sette opp dommere til barnekamper tildelt av regionen, Loppetassen, minirunder, regionscupkamper og lignende.
 • Sørge for at dommerne har riktig bekledning
 • Være tilgjengelig for dommerne ved behov.
 • Lede en gruppe med dommerutviklere og sørge for at dommerne får tilstrekkelig med oppfølging
 • Tilrettelegge for flere sosiale sammenkomster i løpet av sesongen og en felles overnattingscup for dommerne. Miljøskapende tiltak utvikles og gjennomføres.
 • Finne dommertalenter og sørge for at disse kommer med i utviklingsgruppene til forbundet.
 • Bistå dommerne ved forfall og melde inn omberamminger til forbundet.
 • Delta på regionens samlinger og møter.

6.8    Retningslinjer for hovedarrangementsansvarlig

Klubben har som en av sine oppgaver å være arrangør for de håndballkamper som finner sted i Skedsmohallen og Vollahallen. Dette er en oppgave som utføres på vegne av håndballkretsen, og alle billettinntekter tilfaller klubben. For å ivareta koordinering av denne funksjonen er det utpekt en hovedarrangementsansvarlig.

Oppgavene til hovedarrangementsansvarlig er:

 • Lede arrangementsutvalget
 • Informere lagenes arrangementsansvarlige om når de enkelte lag er ansvarlig for arrangement.
 • Informere lagenes arrangementsansvarlig om endringer i arrangementer i løpet av sesongen.
 • Organisere opplæring for de som skal sitte i sekretariat.
 • Sørge for at inngangsbilletter foreligger, og at arrangementsutstyr er i orden, herunder kampskjema til de enkelte kamper.
 • Foreta billettoppgjør og sette billettinntekter inn på klubbens konto i Lillestrømbanken.
 • Melding til kasserer om billettsalg og evt. salg av medlemskap.
 • Følge med på endringer i terminlisten som har betydning for arrangementer i Skedsmohallen og Vollahallen
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Sikre at oppdaterte dugnadsbeskrivelser ligger lett tilgjengelig på våre nettsider.

6.8.1      Retningslinjer for arrangementsutvalget

 • Planlegge og gjennomføre fordeling av dugnader
 • Ansvar for at klubben har oppdaterte, enkle og lett tilgjengelige rutiner for gjennomføring av dugnader.
 • Ansvar for, ved å delegere oppgaver til lag eller medlemmer, gjennomføring av ulike arrangementer i klubbens regi
 • Bidra til å styrke klubbmiljøet ved å arrangere attraktive arrangementer som bidrar til stolthet og fellesskap i klubben
 • Sikre effektiv kommunikasjon knyttet til gjennomføring av dugnader og arrangementer

6.9    Laglederfunksjonen

Lagleder er bindeledd mellom klubb, trenere og lag, har det administrative og utenomsportslige ansvaret rundt laget, herunder samtalepartner med spiller og foresatte. Oppgaver inkluderer bla.:

 • Ta imot nye spillere og deres foresatte.
 • Føre oversikt over lagets spillere.
 • Etablere ny laglederfunksjon etter sesongslutt.
 • Informere foresatte hva det koster å være medlem i Lillestrøm håndballklubb.
 • I samråd med trener og SU primærkontakt, avholde foreldremøter.
 • I samråd med trenere utarbeide og evaluere mål for laget (fra 12 år)

For mer detaljerte lagleder oppgaver – se klubbens laglederhåndbok


7       Dugnader og arrangementer

Lillestrøm håndballklubb er drevet på frivillig basis og alle må påberegne å bidra i klubben i form av dugnad eller verv. Økonomiutvalget vil til enhver tid sammen med styret vurdere behov for dugnader.

Gjeldende retningslinjer er at det gjennomføres en felles salgsdugnad til inntekt for klubben i oktober. Lillestrøm håndballklubb har innført søskenmoderasjon for slik klubbdugnad- det er maks to spillere pr. familie som skal delta i en slik felles salgsdugnad.

Lillestrøm håndballklubb praktiserer ikke at medlemmene kan kjøpe seg fri fra dugnad. Vi ønsker deltagelse og tilstedeværelse ved innsats som bidrar til ressurser i klubben.

7.1    Retningslinjer for lagvise dugnadsarbeider

Alt dugnadsarbeid skal avklares med lagleder for aktuelle lag. Inntekter skal gå gjennom lagets kasserer og være en del av lagets budsjett og regnskap. Fordeling av inntekter for lag eller enkeltspiller styres av det enkelte laget og på den enkelte dugnad.

7.2    Arrangementsansvarlig per lag sine oppgaver

På hvert lag skal det velges/utpekes en arrangementsansvarlig. Arrangementsansvarlig er bindeledd mellom klubbens hovedarrangementsansvarlig og eget lag.

Arrangementsansvarlig sørger for at laget stiller med nødvendig mannskap til gjennomføring av arrangementer på klubbens hjemmebaner, der eget lag er tildelt arrangementsansvar. Dette tildeles av klubbens hovedarrangementsansvarlig.

Arrangementsansvarlig setter opp vaktlister for laget sitt, ut fra vaktlisteskjema for fordeling av oppgaver. Klubben ønsker lik fordeling av dugnadsinnsats på foreldre.

Med arrangementer i denne forbindelse menes:

 • sekretariatsfunksjon
 • billettsalg
 • kiosk
 • levering av vaffelrøre
 • tilsynsvakter i Skedsmohallen

ved krets/regionskamper som Viken Håndballkrets arrangerer i Skedsmohallen og Vollahallen.

Det finnes egne rutiner for arrangementsplikter. Disse ligger oppdaterte på vår hjemmeside: lillestromhandballklubb.no – dugnad.

Med tilsynsvakt menes vakttjeneste i ’bua’ i Skedsmohallen. Det finnes en egen instruks for tilsynsvakter på vår hjemmeside under dugnad.

Lillestrøm Håndball har påtatt seg å være tilsynsvakt i Skedsmohallen hver 4. uke. Oversikten over hvilke helger vi har vakt settes opp i begynnelsen av hver sesong.

Arrangementsansvarlig må sjekke med Skedsmohallen i begynnelsen av den uka vi har vakt hvilket tidspunkt tilsynsvaktene skal være til stede. Lørdag mellom 8 og 16, og søndag mellom 8 og 15 er det i tillegg 1 hallbetjent ansatt i Skedsmohallen på jobb.

7.3    Fritak fra klubbens arrangementsdugnader

Trener/lagleder og styremedlemmer er fritatt for dugnad på tvers av alle lag.  Fritaket gjelder for det barnet man «representerer». Mao. har ett styremedlem to barn i klubben, så er man fritatt for kampdugnader for ett av disse barna. Fritaket omfatter ikke større klubbarrangement eller klubbdugnad.


8       Kommunikasjon

Vi ønsker å fremstå som ryddige, åpne og godt organiserte i all vår kommunikasjon, både internt og eksternt. Klubben benytter i hovedsak Spond og Hoopit som sine kommunikasjonskanaler til medlemmene.

Kommunikasjon mot NHF region øst og NHF for øvrig skal skje i forståelse med styrets leder, sportslig leder eller daglig leder, særlig viktig dersom det er beslutninger som har betydning for klubb/region. Mer utfyllende informasjon om kommunikasjon i klubben legges ut her når kommunikasjonsstrategien er besluttet i løpet av 2021.

8.1    Personvern

Lillestrøm håndballklubb skal følge gjeldende regler for personvern når det gjelder deling av personinformasjon, inkludert bilder og film. Vi viser til Norges håndballforbund sin informasjonsside som er gjeldende for alle i klubben. Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no)


9       Lisens, forsikring, skademelding

9.1    Lisens

Alle som deltar i håndball, som spiller og/eller dommer, må i henhold til Norges Håndballforbunds bestemmelser betale lisens f.o.m. 1. januar det kalenderår vedkommende fyller 13 år. Lisens må betales av den enkelte spiller og forfaller 01.09 og har gyldighet fram til 31.08 det påfølgende år. For spillere i 12 års klassen, skal det betales lisens som gjelder for perioden 01.01.-31.08.

9.2    Forsikring

Spillere som betaler lisens, er forsikret gjennom lisensen. Yngre spillere er forsikret gjennom å være medlem av klubben.

Norges Håndballforbund har etablert tre forsikringsordninger: LISE, som er obligatorisk for alle spillere, LISE PLUSS, som er en tilleggsforsikring, som kan tegnes av den enkelte spiller på frivillig basis, mens LISE SUPER anbefales for topputøvere som trener og spiller mye. Klubben vil anbefale at LISE PLUSS tegnes.

Vennligst se handball.no for gjeldende forsikringsregler og hva som må gjøres ved en eventuell skade.

9.3    Skademeldinger

For å få dekket utgifter etter LISE og LISE PLUSS, må det fylles ut skademeldingsskjema. Skademeldingsskjemaet meldes elektronisk til Gjensidige på www.gjensidige.no (eller på telefon 815 69 199).

Les mer om forsikringsordningen her: Melde skade | handball.no


10        Økonomi og fordeling av utgifter

10.1   Oversikt over prinsipper for deling av utgifter

Oversikten gjelder deling av utgifter mellom klubben (treningsavgifter, dugnads og arrangementssalg, sponsorinntekter), laget (gjennom innsamling til lagskasse) og spilleren selv (betales og gjøres opp privat utenfor lagskasse og klubbens økonomi forøvrig). Det vil gjelde særskilte regler for elitelagene iht. egne budsjett for disse.

ARRANGEMENT
Spesifikasjon av utgiftKLUBBLAGSPILLER
Seriepåmelding [1]X
Kostnad ved trukket lag fra påmeldt serie eller cupX
2 Cuper inkl. Fredrikstad Cup (bestående av ca. 10-12 spillere) for hvert lag [2]X
Representasjonscuper
(Lerøy, Bring, NM)
X
Beachserier (Dersom dette ikke er et felles tilbud til alle lag i klubben)X
Påmelding og deltakeravgift
der bare deler av laget deltar [3]
X
Ekstra cuperX
Reise og oppholdsutgifterX
Trekke lag fra serie, cup el.l. etter frister som medfører kostnadX
MATERIELL
Spesifikasjon av utgiftKLUBBLAGSPILLER
Et draktsett, borte eller hjemme hvert fjerde år. Kan byttes inn hvis den blir for liten i periodenX
Trykk av reklame [4]X
Trykk av nummer, klubblogo og klubbreklame på drakterX
Vannbasert klister inntil kr. 6.000 per år for A-lagetX
Vannbasert klister (andre lag enn A-lag) og annet medisinsk utstyr i kampX
Klister og tape til personlig bruk på treningX
MarkeringsvesterX
Lagsbag per lag. Fylles på med is, tape ol. etter behov. Kontakt materialforvalterX
Ekstra treningsutstyr (kan søke styret/SU)XXX
TRENERUTGIFTER
 Spesifikasjon av utgiftKLUBBLAGSPILLER
Standard honorar for trenere per treningsgruppeX
Ekstra honorar til trenere og evt. AndreX
Treningsdress trenere og lagleder følger følgende trappetrinnsmodell 1-19 spillere, opptil 2 trener og 1 lagleder, 20-29 opptil 3 trenere og 1 lagleder, 30-39 opptil 4 trenere og 2 laglederX
T-skjorter (2 stk.) til trenere følger følgende trappetrinnsmodell 1-19 spillere, opptil 2 trener, 20-29 opptil 3 trenere, 30-39 opptil 4 trenere etc.X
På forhånd avtalt kursavgifter for trenereX
STYREMEDLEMMER
Spesifikasjon av utgiftKLUBBLAGSPILLER
Klubbens overtrekksgenser og klubbjakke til hvert styremedlemX
Dekket hotellopphold (for avtroppende styret) under klubbens valgte «klubbcup» (for tiden Fredrikstadcup)X
Årlig gavekort fra Comet (som del av avtalen med Comet)X
ANDRE UTGIFTER
Spesifikasjon av utgiftKLUBBLAGSPILLER
Kostnader til dommerutdanning av spillere og andre
som dømmer for klubben. Drakt til dommere
X
Trening tildelt av klubbens treningstider og andre sentralt
pådratte driftsutgifter
X
Annet som laget bestemmer, skal dekkes av felleskassenX


[1] Det kan være at laget må betale deler av denne selv dersom laget ønsker påmelding av antall lag ut over hva som styret anser som tilrådelig for klubben som helhet (basert på sportslige vurderinger)

[2] Inntil kr. 2.000 per lag per cup

[3] For eksempel etter uttak som resulterer i toppet lag i PW-cup

[4] Det er lov å trykke logoer for lagssponsorer på bager, treningsskjorter og annet materiell (minus drakter/overtrekksdresser) dersom man deltar i nasjonale serier etter søknad til styret. Markedsplassen eies av klubben og logoene til lagssponsorer må derfor trykkes på brosjyrer, plakater eller oppvarmings T-Skjorter

10.2   Klubbens prinsipper for økonomideling

Klubbens økonomimodell bygger på et prinsipp om alle-for-en, men samtidig et prinsipp der de som får mest, skal betale mest. Formålet med nedenstående modell er å gi klubbens lagledere, foreldre og spillere en best mulig forståelse for klubbens økonomiske filosofi.

 1. Det skal være lett å bli med i Lillestrøm håndballklubb – alle skal kunne bli med. Klubben har historisk hatt en sosial profil som man ønsker ivaretatt. Treningsavgiften skal derfor være rimeligst sammenlignet med andre håndballklubber på Nedre Romerike som har likt tilbud for sine spillere som oss.
 2. Alle lag i klubben er til for alle – Det forventes at alle bidrar til klubbens inntektssikring gjennom deltakelse på dugnader, hallvakter og lignende.
 3. Rekruttering er et viktig fundament i klubbens sportslige strategi. Store, veldrevne grupper vil bidra til bedre økonomi i klubben som helhet. Det skal jobbes bevisst for å få til dette.
 4. Hva treningsavgiften er ment å skulle dekke, og hva lagene / spillerne må dekke selv, er gitt gjennom klubbens økonomiinstruks.
 5. Treningsavgiften øker med alder, pga. utgiftene eldre lag har. Treningsavgiften skal ha et øvre tak. Dette slår som regel inn fra og med satsningslagene på 17/18 år og senior. Taket settes ut ifra en hva som er relevant med tanke på å beholde og tiltrekke spillere.
 6. På satsningslagene i Bringserien (16 åringer) og Lerøy-serien (17/18 åringer) betaler spillerne som deltar selv en egenandel av reisekostnad. Disse lagene har eget budsjett og får et kostnadsbidrag fra styret, pt. kr. 25 000 kroner ved kvalifisering.
 7. Treningsavgiften er fast per årstrinn uavhengig av antall spillere på det enkelte lag. Alle grupper er like viktige uansett om de er få eller mange. Lag med få spillere skal med andre ord ikke straffes med en høyere treningsavgift for å dekke et eventuelt underskudd.
 8. Inntekter fra cuper, dugnader og lignende i klubben øremerkes ikke noen lag, men fordeles jevnt på alle spillere.
 9. Klubbens viktigste inntektskilder skal være treningsavgift, sponsorinntekter og medlemsinntekter, samt inntekter fra Loppetassen, håndballskole og hallvakter som dekkes av kommunen. I tillegg avholdes en årlig klubbsalgdugnad. Dette kan sees på som en del av treningsavgiften, men er laget som en dugnad for å gjøre terskelen lavest mulig for deltakelse og for å sikre at man kan jobbe for en del av utgiftene det koster å være med. Det er ikke mulig å kjøpe seg fri fra denne dugnaden.
 10. Lagene kan selv bedre sin egen økonomi gjennom dugnadsarbeid og gaver fra foreldre som sponser laget.
 11. Dersom seniorsatsingen blir betydelig større enn kostnadene til ungdomssatsningen skal det etableres egne sponsoravtaler og inntektsbringende tiltak for denne.  Om virksomheten for et seniorlag skal være helt selvfinansierende, kan dog avgjøres kun av et årsmøte.

10.3   Rutiner for refusjon av utgifter

 • Kvitteringer for utgifter som skal dekkes av klubben skal sendes på e-post med bilag til daglig leder.
 • Kvitteringer for utgifter som skal dekkes av lagskassen skal sendes på e-post med bilag til daglig leder.
 • Personer som pådrar lagskassen de største utgiftene skal ikke ha ansvaret for lagskassen. Normalt betyr dette at lagets trener og materialansvarlig ikke skal ha ansvaret. Alle inn- og utbetalinger skal dokumenteres og lagres ryddig og følge laget, og legges frem ved minst ett foreldremøte i året. Når laget evt. opphører skal bilag overleveres styret.
 • Alle utgifter som ikke er spesifisert over som allikevel skal dekkes av klubben, skal være forhåndsgodkjent av en bemyndiget person i styret.
 • Lagleder / økonomiansvarlig er ansvarlig for å budsjettere og opprette lagskasse med tilstrekkelig midler til å dekke ovennevnte utgifter.

10.4   Regler for godtgjørelse til frivillige i organisasjoner/idrettslag

Lillestrøm håndballklubb skal alltid følge gjeldende lover og regler når det gjelder godtgjørelse til personer i klubben. Klubben har følgende modell for godtgjørelse til personer i klubben:

 1. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse
  Til dekning av faktiske utgifter ved et medlems/treners/dommers innsats eller opptreden for klubben, kan det utbetales inntil kr. 10.000, – per år. Beløpet innberettes ikke, da det er fritatt for innberetningsplikt.
 2. Dekning av kostnader i forbindelse med arbeids- og yrkeskjøring
  Personer som er under kontrakt med klubben kan få dekket kjøring i henhold til faktisk kjøring. Satsen som brukes er Skatteetatens trekkfrie sats. Det er noen formalia krav som må oppfylles for å få dekket dette som skattefri kjøring.

11        Turneringer

 1. Klubben deltar på en fast cup i året som alle lag (fra 9 år) er med på. Cupen er en overnattings cup som markerer avslutning av sesongen. For tiden er dette Fredrikstad Cup.
 2. Disse cupene betaler klubben lagsavgift for alle, men spillere selv dekker deltakeravgift
 3. Trener som ikke følger laget, kan på forespørsel via lagkasse få dekket kostnadene ved eventuelt annen overnatting. Det vanlige er at laget dekker overnatting/reise for trener og lagleder i forbindelse med reiser.
 4. Det skal minimum være 2 voksne med gyldig politiattest per lag maks 15 spillere under overnatting på skoler etc. Over 15 spillere må ekstra voksne med gyldig politiattest vurderes.
 5. Foreldremøter skal være gjennomført for hvert enkelt lag opp til 18 år før vi sender noen lag på turnering.

12        Politiattest og rusmidler

12.1   Politiattest

Alle som skal trene eller være leder for barn og ungdom i Lillestrøm håndballklubb, inkludert styret, må ha godkjent politiattest. Nye attester må forevises klubbens ansvarlig for politiattest før sesongoppstart. Politiattest skaffes på nettet. Klubbens nettside inneholder fremgangsmåte for å få politiattest, samt hvor denne skal sendes.

12.2   Bruk av rusmidler

Det skal ikke inntas alkohol eller andre rusmidler iført klubbklær, eller dersom man bistår med overnatting i klubbens regi, cuper osv. Man skal aldri være beruset i samvær med spillere i klubben.


13        Varsling om uønskede hendelser

Vi skal være et trygt idrettslag. Det er viktig for oss at våre medlemmer sier fra om de opplever selv, eller kjenner til at andre opplever, mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

 • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
 • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
 • Sende en e-post til leder av idrettslaget: daglig.leder@lillestromhandballklubb.no

Du kan også sende e-post, sms eller ringe til en av medlemmene i klubben sitt styre. Du finner kontaktinformasjon her.  Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med kontaktperson i idrettskretsen for råd og hjelp.

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i klubben sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.  Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer.

Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte. Klubben følger Norges idrettsforbund sine retningslinjer for oppfølging av varsler.

14        Klubbens hederspris

Hedersprisen kan tildeles annet hvert år. Hedersprisen gis til en person som over lengre tid har bidratt vesentlig i henhold til Lillestrøm håndballklubbs visjon. Dette innebærer evigvarende medlemskap uten innbetaling av medlemskontingent og gratis inngang på alle arrangementer.

Personer som har mottatt prisen er:

 • Anne Berit Martinsen
 • Hans Kjærnet
 • Vidar Andersen
 • Ivar Gundersen
 • Kari Ø Larsen
 • Wenche Kristoffersen
 • Petter Nordeng
 • Dag Sandberg
 • Svein Solberg
 • Lise Rydje

Last ned PDF-versjon av denne klubbhåndboka her

Top