Hjem / Nyheter / Årsmøtet 2010

Årsmøtet 2010

Skrevet

Styret skal utrede fast deltidsansatt
Det nye styret fikk på ekstraordinært årsmøte i oppdrag å vurdere om det er behov og mulighet for å ansette en person som fast administrasjonssekretær i LHK-90.

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag fra det avtroppende styret om å gi styret tillatelse til å ansette ne person i inntil 50 prosent stilling.

Fjorårets leder Per Arne Jensen og hans styre ønsket dette fordi de mener det er vanskelig å få tak i frivillige til å gå in i lederverv blant annet på grunn av store arbeidsmengder.

– Tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmer og tidligere styremedlemmer er at de ser dette som en god mulighet til å rekruttere leder i klubben fordi det administrative blir litt enklere, het det i forslaget som ble fremmet på det ekstraordinære årsmøtet 12 april.

Man så for seg at stillingen skal være selvfinansiert gjennom at klubben vil oppnå bedre sponsoravtaler, tilskuddsmidler, bedre organisering av dugnader og andre inntektsbringende tiltak.

I forbindelse med forslaget ble budsjettposten «administrasjonsutgifter» økt fra 106.000 til 130.000 kroner.

På årsmøtet var det en viss diskusjon rundt forslaget. Det var synspunkter om at klubben ikke er større enn at styret bør kunne drive arbeidet selv som en frivillig dugnadsinnsats og at en fast stilling fort kunne koste mer enn det smaker.

Det ble også påpekt at det ikke var satt av så mye i budsjettet til dette og at budsjettet på 1,06 mill hadde en negativ bunnnlinje på 31.000 kroner fra før av.

Andre så mer positivt på forslaget og mente naboklubber hadde hatt gode erfaringer med en ordning med å ha «et fast menneske på klubbkontoret» et par dager i uken. Det ble også fremholdt at klubben i bunn hadde god økonomi og oppsparte midler.

Vedtaket som ble fattet på årsmøtet ga det nye styret mandat til å vurdere om det bør ansettes en person i inntil 50 prosent i styreperioden.

– Vi skal se på forslaget og vurdere erfaringene andree klubber har gjort. Men mer er det ikke å si før det nye styret har fått konstituert seg og kommet i gang med arbeidet, sa den nyvalgte styrelederen Knut Brotnow etter møtet.

Top