Hjem / Nyheter / Det finnes retningslinjer for alle roller i klubben

Det finnes retningslinjer for alle roller i klubben

Skrevet

Slik jobber styre, lagledere og utvalg
Vet du hva som er oppgavene er som lagleder, utvalgsleder eller styreleder? Her kan du lese hva som gjelder og lære mer om din rolle, laget og klubben.

4.1 Retningslinjer for leder

Klubbens leder har overordnet ansvar for all aktivitet i klubben. Leder skal sørge for at klubben blir drevet i henhold til vedtekter og de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet.

Sørger for at det blir gjennomført styremøter

Sørger for at aktiviteter i underutvalgene følges opp

Sørger for å hente post i klubbens postboks og e-mail

Sørger for at det skrives leieavtaler om trening med Skedsmohallen

Sørger for klubbens deltagelse på Sonemøter i RØN og årsmøter i Skedsmo Idrettsråd

Sørger for at det avholdes velkomst/info. møte for Allidretts/m fokus på håndball og deltakelse på dette.

4.2 Retningslinjer for Nestleder

Nestleder er leders stedfortredende når leder ikke kan stille. Nestleder er for øvrig klubbens økonomiansvarlig.

Sørger for at økonomiutvalget etableres og leder dette

Sørger for inntekts aktiviteter i henhold til årsmøtevedtak

Sørger for Sponsoravtaler, ajourhold av sponsoravtaler

Sørger for medlemsinfo om klubbens aktiviteter på inntektsbringende tiltak

4.3 Retningslinjer for sekretærfunksjonen

Sekretæren er klubbens arkivar.

Sekretæren har følgende hovedoppgaver.

– Skrive referat fra alle styremøter og årsmøte.

– Arkivere og oppbevare styremøte- og årsmøteprotokoller etc

– Sørge for årsberetning, signert referat fra årsmøte

– Oppbevare kopier av alle brev fra klubben, (jfr. nedenfor).

– Oppbevare original av alle brev til klubben (jfr. nedenfor).

– Sørge for at arkivmateriale blir overlevert evt. ny sekretær etter årsmøtet.

– Bistå kasserer og hovedlagleder vedr medlemsregisteret

– Sørge for innrapportering av medlemsregisteret i til RØN og Forbund


Retningslinjer for enkelte av sekretærens oppgaver.

1. Referat fra styremøter/årsmøtet.
Referater fra styremøter skal nummereres og dateres på følgende måte:

Referat nr. x 97 fra styremøte dd.mm.åå.

2. En fullstendig samling av styremøtereferater skal til enhver tid være tilgjengelig for klubbens medlemmer. Oppbevares på klubbens kontor i Skedsmohallen

3. Brev som bør inngå i sekretærens arkiv.
– Alle brev fra klubben til håndballforbundet.
– Alle brev fra klubben til RØN
– Alle brev fra klubben til andre klubber.
– Alle brev fra klubben til kommunen og andre samarbeidspartnere.
– Brev og skjemakopier i forbindelse med overgang til og fra klubben.
– Innkommende brev som er av interesse utover inneværende sesong.

4.4. Retningslinjer for kassererfunksjonen

Kassereren disponerer sammen med leder klubbens bankkonto i LillestrømBanken, og alle utbetalinger fra klubben skal gå via kasserer. Kasserer skal i nødvendig omfang rådføre seg med klubbens leder før det foretas utbetalinger. Nære samarbeidspartnere for kassereren vil være hovedlagleder og hovedarrangementsansvarlig.

Kassererens oppgaver er:

– Foreta fortløpende registrering av alle utbetalinger og innbetalinger, (jr. nedenfor).

– Foreta fortløpende registrering av alle medlemmer når medlemskontingent betales.

– Kontrollere kontoutskrifter fra banken mot egne registreringer, medlemskartotek m v.

– Utsendelse av bankgiro for treningsavgifter/kontingent på grunnlag av opplysninger fra Hovedlagleder

– Utarbeide oversikter over økonomisituasjonen, herunder budsjett/regnskap.

– Utarbeide oversikter over utestående treningsavgifter/kontingenter.

– Sørge for sammen med Hovedlagleder at medlemskartoteket blir holdt ajour

– Sørge for trenerkontrakter sammen med hovedlagleder og leder

– Sørge for utbetaling i henhold til trener-/dommerkontrakter i mai, samt noe fortløpende i forb. med at noen trenere har kjøregodtgjørelse


4.5 Retningslinjer for Hovedlagleder.

Hovedlaglederen er klubbens bindeledd mellom styret og de enkelte lags lagledere. Følgende oppgaver tilligger Hovedlaglederen.

Informere lagledere om plikter i forbindelse med trening, kamper, turneringer

Koordinere trener/lagledermøter i samarbeid med Sportslig Utvalg

Sørger for at det blir holdt kontaktmøter med trenere og lagledere

Sørger for trenerkontrakter/dommerkontrakter og oppfyllelse av disse

Sørge for medlemsregister av aktive spillere.

Sørge for påmeldinger til seriespill og cuper

Informere om lisensplikt, forsikringer for lagene, hovedsakelig for J-12 i desember.

4.6 Retningslinjer for utdanningskontakt.

Utdanningskontakten er klubbens representant i arbeidet med å sørge for skolering av klubbens medlemmer.

Utdanningskontaktens oppgaver er:

– Være adressat for RØN tilbud om kurs m.v. Sørge for videre fordeling.

– Ta initiativ til eller følge opp anmodninger om kurs m.v som kan gjennomføres i klubbens regi.

4.7 Retningslinjer for dommerkontakt.

Dommerkontakten er klubbens kontakt i forhold til kretsens dommerutvalg.

– Dommerkontaktens oppgave er:

– Følge opp klubbens dommere, formidle informasjon fra kretsen til de øvrige av klubbens dommere.

– Ta initiativ til å rekruttere dommere.

– Sørge for det nødvendige antall dommere til J-9/J-10 arrangementer i Skedsmohallen.

– Følge med på endringer i terminlisten som har betydning for arrangementer i Skedsmohallen og klubbens ansvar for å skaffe tilveie dommere i Skedsmohallen

– Ansvarlig for å gjennomføre dommerkurs for J-15


4.8 Retningslinjer for materialforvalter.

Materialforvalter er ansvarlig for leverandør avtaler, klubbens materiell og utstyr. Materialforvalter sørger for utstyrsavtale med utstyrsleverandør og oppfølging av slik avtale. Sørger for info til medlemmene om utstyrsavtale og rabattordninger.

Materialforvalter sørger for en oppdatert utstyrsliste pr lag før 15. juni.

Til hvert lag hører følgende utstyr:

1 draktsett inkl. keeperdraktsett.

Draktsett skal bestå av 15 spillertrøyer/shortser og 2 keepersett. Nummererte vester.

1 førstehjelpsskrin til hvert lag.

Gjennom sesongen disponeres dette utstyret av det enkelte lag og laglederen er ansvarlig for draktsettene og førstehjelpsskrinet.

Klubben disponerer skap i Skedsmohallen. Nøkkel til disse disponeres av de enkelte lags trenere, lagledere og styret.

Innholdet i skapet er til enhver i tråd med sportslig utvalgs vurderinger.

Supplering av innholdet skjer gjennom anmodning fra trenerne og etter sportslig utvalgs vurderinger.

Klubben eier spilleklokker og stoppeklokker til sekretariatsfunksjonen. Dette utstyret oppbevares av hovedarrangementsansvarlig.

4.9 Retningslinjer for hovedarrangementsansvarlig

Klubben har som en av sine oppgaver å være arrangør for de håndballkamper som finner sted i Skedsmohallen. Dette er en oppgave som utføres på vegne av håndballkretsen og alle billettinntekter tilfaller klubben.

For å ivareta koordinering av denne funksjonen er det utpekt en hovedarrangementsansvarlig.

Oppgavene til hovedarrangementsansvarlig er:

– Informere lagenes arrangementsansvarlige om når de enkelte lag er ansvarlig for arrangement.

– Informere lagenes arrangementsansvarlig om endringer i arrangementer i løpet av sesongen.

– Opplæring av de som skal sitte i sekretariat.

– Sørge for at inngangsbilletter foreligger, og at arrangementsutstyr er i orden, herunder kampskjema til de enkelte kamper.

– Være ansvarlig for at resultater fra kamper hvor klubben har arrangement blir innrapportert til kretsen, telefonisk og ved innsendelse av kampskjema.

– Foreta billettoppgjør og sette billettinntekter inn på klubbens konto i Lillestrømbanken, (jfr. kap. 6 nedenfor).

– Melding til kasserer om billettsalg og evt. salg av medlemskap.

– Følge med på endringer i terminlisten som har betydning for arrangementer i Skedsmohallen


4.10 Laglederfunksjonen

Laglederne har følgende oppgaver:

Sørge for terminlister for sitt lag og informere lag da kretsen foretar endringer i terminlistene.

Bistå trenerne før, under og etter trening.

I forbindelse med trening kan det være aktuelt å føre oversikt over oppmøte. Vedlagt følger skjema som kan nyttes. Lagleder skal være tilstede under treningene og bistår etter avtale med den enkelte trener. Lagleder sørger for stedfortreder når en selv ikke kan være til stede.

Bistå trenerne før, under og etter kamp.

Under kamp er det særlig viktig at oppmennene kan bistå slik at trenerne gis mulighet til å konsentrere seg om Laglederfunksjonen i forhold til det som foregår på banen. Dette betyr at lagleder kan ta seg av mindre skader o.l. Fylle i kampskjema som fåes i sekretariatet i kamphall. Sørge for å ha alle jentenes lisens tilgjengelig.

Ta imot nye spillere og deres foresatte.

Det er viktig at nye spillere og deres foresatte føler seg velkomne i klubben. Da størstedelen av rekrutteringen skjer på lavt alderstrinn, vil ofte foresatte være med barna ved de første treningene. Bruk litt tid til å hilse på, og snakke med foresatte om klubben osv.

Føre oversikt over lagets spillere.

Dette innebærer også et ansvar for å gi melding til Hovedlagleder om nye spillere, og spillere som slutter.

Etablere laglederfunksjonen.

Etter hver sesong er det daværende lagleder som er ansvar for å iverksette foreldremøte for å ”velge” ny lagleder for ny sesong. Innen 1 mai inneværende sesong.

4.10.1 Nettsidene.

Har ansvaret for å oppdatere sitt lag på nettsidene. Legge inn kamp – rapporter , hendelser, nyheter etc. Utgitt eget passord (kontakt leder/webredaktør/send email til webredaksjonen) . Oppgaven kan delegeres. Oppdatering skal skje regelmessig.

Aletrnativt sende mail til webutvalget lillestromhk@gmail.com

I samråd med trener, Hovedlagleder og hovedarrangementsansvarlig avholde foreldremøter.

Det er viktig at det avholdes foreldremøte raskt etter at treningen har startet opp på høsten.

Temaer som kan være aktuelle på første foreldremøte er:

Orientering om trening, kamper m.v. orientering om utstyr for å forebygge skader, (særlig skotøy)

Orientering om transport

Orientering om arrangement, valg/utpeking av arrangementsansvarlig, (jfr Kap6)

Orientere foresatte/spillere om krav til spillere.

Orientere om forsikring , sportsplan og utlevere info. Brosjyre.

 

Top