Hjem / Info / Klubbhåndboka

Klubbhåndboka

Innhold

Slik styrer vi organisasjonen

1 Formålet med Klubbhåndboka

Klubbhåndboken skal gi trenere, lagledere, medlemmer og foresatte en oversikt over organisasjonen og hvordan den er ment organisert i Lillestrøm håndballklubb.

Klubbhåndboken er ved siden av vedtektene og den sportslige rammeplanen, et viktig verktøy. Håndboken er ment som en hjelp i hverdagen, og inneholder beskrivelser, rutiner og retningslinjer for de viktigste vervene som finnes i klubben.

En forutsetning for at klubben skal ha en positiv sportslig utvikling, er at de funksjoner som er nødvendige for å holde driften i gang, blir ivaretatt på en god måte.  Disse funksjonene ivaretas av foreldre og andre som er opptatt av å bevare og utvikle håndballen i Lillestrøm og omegn.

Arbeidet skjer hovedsakelig i fritiden, og det er viktig at ulike oppgaver fordeles på mange slik at arbeidsbyrden blir mindre og flere blir aktivisert i klubben. Det kan være positivt at det skjer en viss rullering i de forskjellige funksjonene.  Ved at nye erfaringer innarbeides i håndboken vil denne også kunne være et nyttig redskap for å unngå at like oppgaver må utvikles på nytt hvert år.

Til deg som leser denne klubbhåndboken; Noter mangler og forslag til forbedringer av håndboka og send disse til vår mailadresse: post@lillestromhandballklubb.no.

2 Visjon og verdier for Lillestrøm Håndballklubb

Klubbens visjon er å gi et sportslig tilbud av høy kvalitet til alle, også for de med ambisjoner, men tilbyr også et breddeperspektiv på alle årganger slik at alle spillere i Lillestrøm håndballklubb skal tilbys et reelt spilltilbud

Følgende verdier skal kjennetegne Lillestrøm håndballklubb som klubb:

 • Lojalitet -Som klubb skal vi fremstå til å stole på i forhold til lover, vedtekter og rammer. Vi er trofaste mot idrettens verdier, regler og de vi er til for: Våre aktive og lokalsamfunnet.  Verdiene kjennetegner oss både som ledere, spillere, medlemmer og supportere.
 • Respekt– I Lillestrøm respekterer vi hverandre, våre motstandere og andre mennesker og viser fair play på og utenfor banen.
 • Begeistring– I Lillestrøm vekker vi begeistring, engasjement og skaper en opplevelse av positivt fellesskap – både hos utøvere, de som bidrar, og de som er tilskuere og rundt klubben.

Verdiene kjennetegner oss både som ledere, spillere, medlemmer og supportere.

3 Kjennetegn

I Lillestrøm håndballklubb skal vi gjennom deling av erfaringer utvikle lag og organisasjon.  Lillestrøm skal som organisasjon kjennetegnes på at vi er:

 • Gode på mål, evaluering og forbedring
 • Gode på sosialt miljø, holdninger og fair play
 • Gode på kommunikasjon i en åpen organisasjon

3.1 Gode på mål, evaluering og forbedring

Styret og utvalg skal ha konkrete (målbare) mål hvert år. Disse skal være utarbeidet innen 1. mai. Alle lag fom. 12 år skal ha sportslige mål som skal være ferdig i løpet av april (før ny sesong starter) og SU skal være informert om innholdet i disse.
Styret og utvalg skal – som del av årsberetningen – informere om resultat av målene satt for seg.

Alle lag (fra 12 år) skal evaluere året i forhold til mål og årsplan på slutten av sesongen. Evalueringen skal sendes til SU – dette skal skje før 1. mars.

Mål, årsplaner, årsrapporter og et felles dataarkiv (Dropbox) er våre verktøy for å dokumentere og utvikle beste praksis og etablere en kultur for kontinuerlig å forbedre oss.   Vi ønsker å etablere standarder for effektiv og god arbeidsmåte der vi også er flinke på å løse problemer strukturert og i fellesskap.

3.2 Gode på sosialt miljø, holdninger og fair play

–      Årlige tiltak på klubb og lagsnivå som bygger under et godt sosialt miljø.

 • Årlige tiltak på klubb og lagsnivå som fremmer fair play på og utenfor banen.
 • Årlige tiltak som stimulerer til gode holdninger, både på og utenfor banen.

3.3 Lillestrøm håndballklubb, en åpen organisasjon

 • Det skal være trygt og forutsigbart å være medlem i Lillestrøm håndballklubb.
  Vi følger planer og vedtak kjent for alle, og i henhold til NHFs lover og rammer.
 • Det skal være trygt og forutsigbart å samarbeide med Lillestrøm håndballklubb.
  Vi følger avtaler og er åpne og tydelige i vår kommunikasjon.
 • Lillestrøm håndballklubb skal være en åpen organisasjon – preget av god kommunikasjon.
  Vedtak og beslutninger dokumenteres og kommuniseres i åpenhet, men med de restriksjoner som ligger i offentlighetsloven og lover om personvern.

3.4 Etiske retningslinjer for Lillestrøm håndballklubb

Som spiller i Lillestrøm håndballklubb forventes det at du:

 • Utviser respekt for med- og motspillere, dommere, hjelpeapparat, publikum og andre som du møter i ditt liv som håndballspiller
 • Bidrar til å skape en god kultur i klubben din og på banen
 • Før, under og etter kamp opptrer sportslig, herunder takker motspillere og dommere for kampen, og tilstreber å unngå usportslig opptreden
 • Avstår fra oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende, trakasserende eller truende
 • Handler i tråd med lover og regler vedtatt av Norges Håndballforbund og Norges Idrettsforbund
 • Har en nulltoleranse i forhold til bruk av doping
 • Avstår fra hendelser som kan bidra til kampfiksing, herunder forsøk på å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd
 • Ikke deltar i veddemål eller pengespill i tilknytning til kamper der klubbens egne lag er involvert

Lillestrøm håndballklubb skal være en åpen og trygg arena der alle uavhengig av kjønn, religion og seksuell legning skal føle seg hjemme både som utøver, trener, dommer og supporter.
Klubben har innført nulltoleranse for mobbing.

Ved brudd på disse retningslinjene skal styreleder i klubben kontaktes. Man kan også varsle anonymt ved å legge en lapp i postkassen til håndballklubben og skrive at den er til styreleder. Postkassen finnes ved håndballklubbens kontor til venstre for treningssalen i Skedsmo kommune.

4 Oversikt over organisering av Lillestrøm Håndballklubb

Lillestrøm håndballklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom RØN Region Øst Norge i Norges Håndballforbund. Klubben følger disse forbundenes lover og regler.

4.1 Om RØN (Region Øst Norge)

 • RØN har kontorer i Idrettens Hus på Strømmen.
 • RØN finner du på internett via adressen: www.handball.no
 • Regionen drifter håndballen i regionen og utarbeider terminlister. Dvs. at RØN fastsetter kamper og kampsteder for de aldersbestemte klasser og lavere divisjonene på senior nivå.
 • RØN arrangerer en rekke kurs som er åpne for klubbens medlemmer.
 • RØN arrangerer dommerkurs og trenerkurs som klubbens medlemmer kan søke på.

Klubben dekker utgifter etter avtale for slike kurs mot bindingstid til dommer eller trenergjerning en viss periode, i regelen ett år etter kurset er gjennomført

 • RØN gjennomfører møter med klubbene hvor gjensidig informasjon er et viktig tema.
 • RØN organiserer, og er ansvarlig for arbeidet med Regionslag, tiltak for å utvikle spillere/trenere i de aldersbestemte klasser. På Spillerutviklingstiltak deltar spillere fra 13 års alderen hvor de blir nominert fra klubbens trenere eller sportslige utvalg, og etter dette utvelges av RØN.

4.2 Styret

Det er vedtatt lov for klubben som regulerer antall medlemmer i styret, valgregler og regler for årsmøte avvikling.  Når det gjelder sportslige forhold, som aldersgrenser for ulike lag, overgang til og fra klubben, osv gjelder regler fastsatt av Norges Håndballforbund/ RØN.

Nettsidene inneholder informasjon om styret som til enhver tid er sittende.

4.2.1 Styret sammensetning

Klubben er ledet av et styre på 7 styremedlemmer og 1 varamedlem:

 • Leder
 • Nestleder/økonomiansvarlig
 • Styremedlemmer/varamedlem bør inneha følgende funksjoner/roller:
  Hovedlagleder/Arrangementsansvarlig/Informasjons- og webansvarlig/ Markedsansvarlig/ Dugnadsansvarlig/ Dommeransvarlig/ Sponsoransvarlig/ Turneringsansvarlig

Varamedlemmet har ikke møteplikt eller stemmerett.

4.2.2 Utvalgene

Klubben anbefales å ha følgende underutvalg

 • Sportslig utvalg bestående av en leder og nødvendig antall medlemmer. Leder av sportslig utvalg sitter i styret eller rapporterer til leder/den i styret med sportslig ansvar.
 • Økonomiutvalg bestående av en leder og nødvendig antall medlemmer.
 • Markedsutvalg bestående av en leder og nødvendig antall medlemmer
 • Arrangementsutvalg bestående av en leder og nødvendig antall medlemmer.
 • Informasjons- og webutvalg bestående av en leder og nødvendig antall medlemmer.
 • Dugnadsutvalg består av en leder, lederen i arrangementsutvalget og et nødvendig antall medlemmer
 • Dommerutvalg bestående av en leder og nødvendig antall medlemmer.
 • Turneringsutvalg bestående av en leder og nødvendig antall medlemmer.

Styret kan utvide med andre utvalg hvis det er nødvendig i forhold til drift av klubben.

4.3 Oversikt over lag, trenere, lagledere, arrangementsansvarlige

Se oppdatert kontaktlisteskjema på hjemmesiden til Lillestrøm håndballklubb

5 Styrets prosesser

5.1 Årsplaner og strategiplaner

Lillestrøm Håndballklubb har en 3-5 års plan og en årlig handlingsplan som revideres etter årsmøtet av det nye styret.
Den langsiktige og kortsiktige årsplanen er bygd på samme måte:

 1. Styret har definert ett overordnet mål som passer med visjonen om å gi et sportslig tilbud av høy kvalitet til alle.
 2. Sportslig utvalg setter sportslige mål for klubben. Styret godkjenner disse.
 3. Styret og utvalgene har definert parametere som i perioden måler om man er på rett vei i forhold til målene.
 4. Styret og utvalgene definerer selv et sett tiltak og aktiviteter som i løpet av perioden skal gjennomføres for å nå planens hovedmål.

Ved siden av årsplanen finnes det et årshjul «Hva skjer når» – denne angir faste årlige og standardiserte aktiviteter som styret er ansvarlig for å gjennomføre til rett tid.

Disse gjennomgås og oppdateres ved hvert månedlige styremøte.

Også utvalgene oppfordres til å følge samme årsplanstruktur som styret.

5.2 Strukturert problemløsning

Lillestrøm håndballklubb ønsker å arbeide målbevisst for kontinuerlig å forbedre organisasjonen og virksomheten. For å klare det ønsker klubben at styre, utvalg og lag arbeider strukturert med å sette planer, utføre tiltak, evaluere, og sette mye mål og tiltak. Dette bør foregå på en strukturert måte.
Eksempel på hvordan man ønsker at utvalg og lag arbeider er at alle skal lage årsplaner, med mål og tiltak. Halvveis i sesongen bør man evaluere status og justere og forbedre tiltak ved behov. Basert på evaluering av sesongen ved sesongslutt, og det rammeverket klubben jobber etter, lages den nye årsplanen.

5.3 Årshjul

Måned Saker Hvem
Aug
 1. Sesongavkast aug/sept for ledere/spillere/foresatte
 2. 15. aug frist for søknad om mva kompensasjon
 1. Sportslig leder/hovedlagleder
  Arrangementsansvarlig
 2. Nestleder/økonomiansvarlig
Sep
 1. Støtte de nye lagene med å komme i gang
 2. Delta på foreldremøter (hvis nødvendig)
 3. Sende ut treningsavgift
 1. Hovedlagleder/SU-leder
 2. Styremedlemmer
 3. Daglig leder
Okt
 1. Felles klubbdugnad (salgsdugnad)
 2. Planlegge juleavslutning/nissecup for hele klubben
 1. Styret
 2. Arr.ansvarlig
Nov
 1. Påmelding Fredrikstad Cup
 1. Hovedlagleder
Des
 1. Møte med valgkomiteens representant
 2. Neste års plan for cuper- kalle inn til planleggingsmøter i januar
 3. Gjennomføre juleavslutning/nissecup
 4. Informere om lisensplikt, forsikringer for lagene (spesielt J/G-12)
 1. Styrets leder
 2. Hovedlagleder / Daglig leder
 3. Hele styret
 4. Hovedlagleder
Jan
 1. Arbeidet med årsberetning igangsettes
 2. Status valgkomiteen
 3. Sende ut treningsavgift
 1. Styrets leder
 2. Valgkomiteens leder
 3. Daglig leder
Feb
 1. Årsberetning
 2. Årsregnskap
 3. Informere, innkalle, saker for årsmøtet
 4. Status valgkomiteen
 1. Styrets leder
 2. Økonomiansvarlig
 3. Styrets leder
 4. Valgkomiteens leder
Mar
 1. Årsmøte
 2. Lage ny handlingsplan for kommende år
 3. Status Fredrikstad Cup
 4. Innhente lagenes (12 år +) evaluering av mål
 5. Søke Skedsmo Idrettsråd om administrasjonsmidler (frist 1.april)
 1. Styrets leder
 2. Styrets leder
 3. Hovedlagleder
 4. Sportslig leder
 5. Hovedlagleder
Apr
 1. Status dommerpåmelding
 2. Status lagspåmeldinger
 3. Påmelding av lag
 4. Status trenerkontrakter
 5. Vedta ny handlingsplan og behandle utvalgsplaner
 6. Innhente lagenes mål for neste sesong (12 år +)
 7. Lage konkrete (målbare) mål
 1. Dommeransvarlig
 2. Sportslig leder
 3. Hovedlagleder
 4. Sportslig leder
 5. Styreleder
 6. Sportslig leder
 7. Styret og utvalg
Mai
 1. Gjennomgang styrende dokumenter inklusive klubbhåndbok
 1. Styret
Jun
 1. Halvårsregnskap og årsprognose
 2. Oppdatert liste over tilgjengelig treningsmateriale for klubbens lag (før 15.6)
 1. Økonomiansvarlig
 2. Materialforvalter
Jul
 1. Deltakelse utlandscuper

6 Instrukser

6.1 Retningslinjer for leder

 • Klubbens leder har overordnet ansvar for all aktivitet i klubben. Leder skal sørge for at klubben blir drevet i henhold til vedtekter og de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet.
 • Sørger for at det skrives leieavtaler om trening med Skedsmohallen sammen med sportslig leder
 • Sørger for at det blir gjennomført styremøter
 • Sørger for at aktiviteter i underutvalgene følges opp
 • Sørger for klubbens deltagelse på Sonemøter i RØN og årsmøter i Skedsmo Idrettsråd
 • Sørger for at det avholdes velkomst/informasjon møte for minihåndballag og deltakelse på dette sammen med Sportslig leder.
 • Signere trenerkontrakter
 • Arbeidsgiver for daglig leder
 • Sørger for at det mellom lag og klubbens ledelse er en forbindelse som gjør at lagene arbeider etter klubbens mål og rammer og at lagenes ledere og medlemmer får støtte fra klubben
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.

6.1.1 Leders oppgaver ved styremøter

 • Leder sørger for at det avholdes det nødvendige antall styremøter, i regelen en gang i måneden i perioden august – juni. Leder sørger for at styret får seg forelagt en kalenderoversikt over foreslåtte møter til senest andre møte etter årsmøtet.
 • Leder sørger for at innkallingen til hvert møte inneholder alle punkter, og følger opp at ansvarlige personer i styret har forberedt saken i forkant av styremøtet og sender ut evt. dokumentasjon samtidig med innkallingen.
 • Leder har ansvar for at det finnes en facebookgruppe eller en annen fellesarena hvor styret kan rapportere, diskutere og løse mindre saker i mellom møtene og på områder hvor man ikke har behov for formelle vedtak.
 • Dersom leder ikke er til stede på styremøte, ledes møtet av nestleder, eller et annet medlem som får delegert oppgaven av leder.

6.1.2 Fast agenda hvert styremøte

 • Godkjenning av innkalling/agenda/siste referat
 • Status og fremdrift styrets årsplan/handlingsplan
 • Behandling av innkomne saker og aksjonspunkter
 • Oppfølging aksjonspunkter og saker tidligere styremøter
 • Eventuelt / oppsummering av møtet

6.2 Retningslinjer for Nestleder / økonomiansvarlig

 • Nestleder er leders stedfortredende når leder ikke kan stille. Nestleder er i hovedregel klubbens økonomiansvarlig.
 • Nestleder sørger for at økonomiutvalget etableres og leder dette
 • Sørger for inntekts aktiviteter i henhold til årsmøtevedtak
 • Sørger for medlemsinfo om klubbens aktiviteter på inntektsbringende tiltak
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Sørge for at regnskapet til klubben er ajour og i henhold til gjeldende lover og regler
 • Sørge for utbetaling av lønn og kjøregodtgjørelse i henhold til klubbens gjeldende frister
 • Avsetning til skattetrekk skal utføres i henhold til gjeldende lover og regler
 • Økonomiansvarlig disponerer sammen med daglig leder, klubbens bankkonto i LillestrømBanken.

6.2.1 Økonomiutvalget

 • Økonomiutvalget ledes av økonomiansvarlig.
 • Økonomiutvalget kan bestå av det nødvendige antall medlemmer organisert i underkomiteer
  • Kioskkomiteen
  • Evt. andre komiteer økonomiutvalget eller styret finner det hensiktsmessig å nedsette

6.3 Retningslinjer for daglig leder

Daglig leder er klubbens arkivar.

Daglig leder har følgende hovedoppgaver

 • Skrive referat fra alle styremøter og årsmøte
 • Sørge for innrapportering av medlemsregisteret til RØN og Forbund
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Sørger for å hente post i klubbens postboks og e-mail
 • Godkjenne overganger i SA
 • Betale inngående fakturaer fortløpende
 • Sende ut fakturaer og følge opp betalingene av disse.
 • Kontrollere kontoutskrifter fra banken mot egne registreringer, medlemskartotek mv.
 • Følge opp serieoppsett og cup-påmeldinger (sammen med hovedlagleder)
 • Utbetale trenerhonorar
 • Administrativt ansvar for oppfølging og gjennomføring av klubbens håndballskoler
 • Kontering av bilag og avstemning av bank + Buypass
 • Administrere klubbens dugnadsarbeid i samarbeid med aktuelle utvalg.
 • Utarbeide oversikter over utestående treningsavgifter/kontingenter.
 • Sørge for sammen med Hovedlagleder at medlemskartoteket blir holdt ajour
 • Sørge for utbetaling av dommergodtgjørelse hver mandag
 • Være adressat for RØN tilbud om kurs m.v. Sørge for videre fordeling.
 • Lage kampoversikt over helgens hjemmekamper og fordele garderober
 • Ansvar for innkjøp til kioskene
 • Daglig kontakt med hallbetjenter, representere klubben, ta telefoner og forefallende i hverdagen.

6.4 Retningslinjer for hovedlagleder.

Hovedlaglederen er klubbens bindeledd mellom styret og de enkelte lags lagledere. Følgende oppgaver tilligger Hovedlaglederen:

 • Informere lagledere om plikter i forbindelse med trening, kamper, turneringer
 • Koordinere trener/lagledermøter i samarbeid med Sportslig Utvalg
 • Informerer lagledere når terminlister publiseres
 • Informere lagleder om eventuelle regler endringer
 • Sørge for påmelding av lag til regionspill/nasjonale serier som Bring/Spar
 • Søke Skedsmo Idrettsråd om administrasjonsmidler (frist 1.april)
 • Informere om lisensplikt, forsikringer for lagene- spesielt for J-G 12 i desember
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.

6.5 Retningslinjer for materialforvalter

Materialforvalter er ansvarlig for leverandøravtaler, klubbens materiell og utstyr. Materialforvalter sørger for utstyrsavtaler med utstyrsleverandører og oppfølging av slike avtaler. Sørger for info til medlemmene om utstyrsavtaler og rabattordninger.

Materialforvalter besørger en oppdatert liste over tilgjengelig treningsmateriale for klubbens lag før 15. juni.

Til hvert lag hører følgende utstyr:

DRAKT:

 • Aldersklasse 6-9 år: 1 drakt pr spiller- keeperdrakt når man blir 9 år. Egne barnehåndballdrakter
 • Aldersklasse 10-11 år: 1 hjemme draktsett pr. utespiller + keeperdraktsett + markeringsvester.
 • Aldersklasse 12- år: 1 hjemme draktsett og 1 borte draktsett pr. utespiller + keeperdraktsett + markeringsvester.

Antall draktsett/keeperdraktsett utleveres etter angivelse/bestilling fra lagleder for de enkelte lag før/ved oppstart ny sesong, og suppleres evt. igjennom sesongen etter avtale med materialforvalter.

VIKTIG: Spillere som slutter må levere tilbake drakt. Drakter som mistes erstattes av spiller.

Alle aldersklasser: 1 lagsbag med førstehjelpsmateriell. Innhold suppleres etter behov.

Gjennom sesongen disponeres dette utstyret av det enkelte lag, og laglederen er ansvarlig for draktsettene og lagsbag.

Klubben disponerer laglederrom i Skedsmohallen og skap i Vollahallen. Nøkkel til dette disponeres av de enkelte lags lagledere og/eller trenere, samt styrets medlemmer. Nøkkel fås av materialforvalter.

Innholdet i rommet er til enhver tid i tråd med sportslig utvalgs vurderinger.

Supplering av innholdet skjer gjennom anmodning fra trenere/lagledere og etter sportslig utvalgs vurderinger.

Nøkkel til Vollahallen hentes hos driftsansvarlig på Skedsmo Videregående skole og må returneres av samme person som har hentet den ut.

UTSTYR SPILLER MÅ/BØR HA

 • Shorts: Blå Umbro. Holdes av spiller. Kjøpes på Comet sport. Alle må ha.
 • Sokker: Hvite Umbro. Holdes av spiller. Kjøpes på Comet sport. Alle må ha.
 • Klubbdress: Klubben ønsker at alle skal ha klubbdress og har på denne i forbindelse med kamper og cuper
 • Bager/Sekker: 6-9 år Umbro York med ballnett (rød) 10- Umbro Geo 40L el 60L (sort)

SPONSING AV UTSTYR TIL LAG

Sponsorer skal godkjennes av materialforvalter og utstyr skal bestilles inn av materialforvalter. Kun utstyr i klubbkolleksjonen kan sponses. Ved konflikt med sponsorer av klubben vil ikke sponsor godkjennes. Alle på laget skal få sponset utstyr. Se under hva som kan sponses

 • Sekk/Bag ingen aldersgrense. 1 sponsor
 • Ytterjakker: Fra 12 år. 2 sponsorer
 • Klubbdress: Fra 14. 2 sponsorer overdel/ 2 sponsorer bukse
 • Oppvarming/treningstrøye. Ingen aldersgrense. 1 sponsor

Klubben skal ikke ha noe av pengene lagene får inn til å dekke utstyr. Lagene skal ikke tjene noe på å bli sponset, kun dekke innkjøp.

Inntekter fra sponsorer på klubbdress kan gå til lagkasse for å dekke reiser. Husk at det gjelder fra 14 år.

Viktig å informere alle i klubben at vi har ett samarbeid med Comet sport og får 20% på alt vi handler (Ikke det vi har fastpris på). Husk å si at man er fra Lillestrøm Håndballklubb. Veldig viktig at dette blir brukt for å få bra sponsoravtale ved neste inngåelse av sponsoravtale.

Klubben eier spilleklokker og stoppeklokker til sekretariatsfunksjonen. Dette utstyret oppbevares av hovedarrangementsansvarlig.

6.6 Retningslinjer for Sportslig leder

 • Utvikle, implementere og videreutvikle den sportslige rammeplanen. Rammeplanen er klubbens fremste verktøy for kontinuerlig å kunne tilpasse det sportslige arbeidet i klubben slik at det til enhver tid tilfredsstiller det nivået som er nødvendig for at klubben skal nå sitt overordnede mål.
 • Koordinere, rekruttere og ha det daglige personal- og oppfølgingsansvaret for trenere og team på alle klubbens årganger.
 • Lede sportslig utvalg.
 • Utvikle med sportslig utvalg en årsplan for utvalgets arbeid før 1. mai hvert år. Planen skal inneholde 1-3 mål for året. Den skal evalueres i forbindelse med styrets årsmelding til årsmøtet og inneholde forslag for kommende sesong.
 • Markedsføre klubben positivt utad og jobbe for flest mulig spillere inn i regionens spillerutviklingsmiljø.
 • Sportslig leder skal ha løpende dialog med styrets leder.
 • Sørger for at det skrives leieavtaler om trening med Skedsmohallen sammen med styrets leder
 • Sørger for at det avholdes velkomst/informasjon møte for minihåndballag og deltakelse på dette sammen med leder.
 • Sørge for trenerkontrakter sammen med styrets leder

6.7 Retningslinjer for hovedarrangementsansvarlig

Klubben har som en av sine oppgaver å være arrangør for de håndballkamper som finner sted i Skedsmohallen og Vollahallen. Dette er en oppgave som utføres på vegne av håndballkretsen og alle billettinntekter tilfaller klubben.

For å ivareta koordinering av denne funksjonen er det utpekt en hovedarrangementsansvarlig.

Oppgavene til hovedarrangementsansvarlig er:

 • Informere lagenes arrangementsansvarlige om når de enkelte lag er ansvarlig for arrangement.
 • Informere lagenes arrangementsansvarlig om endringer i arrangementer i løpet av sesongen.
 • Opplæring av de som skal sitte i sekretariat.
 • Sørge for at inngangsbilletter foreligger, og at arrangementsutstyr er i orden, herunder kampskjema til de enkelte kamper.
 • Være ansvarlig for at resultater fra kamper hvor klubben har arrangement blir innrapportert til kretsen, telefonisk og ved innsendelse av kampskjema.
 • Foreta billettoppgjør og sette billettinntekter inn på klubbens konto i Lillestrømbanken, (jfr. kap. 6 nedenfor).
 • Melding til kasserer om billettsalg og evt. salg av medlemskap.
 • Følge med på endringer i terminlisten som har betydning for arrangementer i Skedsmohallen og Vollahallen
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Sikre at oppdaterte dugnads beskrivelser ligger lett tilgjengelig på våre nettsider.

6.8 Laglederfunksjonen

Laglederne har følgende oppgaver:
Være bindeledd mellom klubb, trenere og lag, ha det administrative og utenom sportslige ansvaret rundt laget, herunder samtalepartner med spiller og foresatte. Oppgaver inkluderer bla.:

 • Ta imot nye spillere og deres foresatte.
 • Føre oversikt over lagets spillere.
 • Etablere ny laglederfunksjonen etter sesongslutt.
 • Informere foresatte hva det koster å være medlem i Lillestrøm håndballklubb.
 • I samråd med trener og SU primærkontakt, avholde foreldremøter.
 • I samråd med trenere utarbeide og evaluere mål for laget (fra 12 år)

For mer detaljerte lagleder oppgaver- se klubbens laglederhåndbok

6.8.1 Nettsidene

Lagleder (eller andre på laget) oppfordres til å sende korte (eller lengre) tekster med bilde til infogruppa på mail: infogruppa@lillestromhandballklubb.no. Hensikten er både å vise bredden i klubben utad, men også gjøre stas på egne spillere. Det er også mulig å legge innhold direkte på nettsidene. For brukernavn, passord samt instruksjoner om hvordan dette gjøres, ta kontakt med infogruppa@lillestromhandballklubb.no.

6.8.1.1 Kjøreregler for innlegging av materiell

 • Bruk bare fornavn på spillere under 18 år, ikke koble navn på spiller direkte til bilde, med mindre tillatelse foreligger fra foreldre.
 • Skal kun legge inn stoff på det alderstrinnet den enkelte lagleder representerer.
 • Det viktigste først
 • Del opp teksten i avsnitt
 • Bruk titler og mellom titler aktivt
 • Uthev viktige ord og setninger
 • Bruk logoen hvis ikke dere bruker bilder – venstre side i teksten
 • Lag gjerne lenker til bildealbum eller filmer, hjemmeside for en turnering eller lignende
 • Spørsmål – kontakt web superbruker eller andre du vet kan hjelpe deg i klubben

7 Markedsansvarlig

Oppgaven er å sørge for anskaffelse og vedlikehold av klubbens sponsor-/samarbeidsavtaler etter de rammer og regler som fastsettes av styret.

7.1 Sponsorer

7.1.1 Klubben har følgende sponsorater (til 30. juni 2017):

7.1.1.1 Innholdet i avtalen med hovedsponsor SLM:

Beste plassering på drakt, foran på magen. Profilering på klubbens nettsted og andre sosiale medier. Avtalen markedsføres internt i klubben. De vil få prioritet til å utvide engasjementet ved andre aktiviteter som cuper etc.

7.1.1.2 Innholdet i avtalen med Lillestrømbanken:

Nest beste plasseringer på drakt, foran midt på brystet. Profilering på klubbens nettsted og andre sosiale medier med logo. Avtalen markedsføres internt i klubben, og alle utsendelser til klubbens medlemmer inneholder Lillestrømbanken sin logo. Ved utsendelser gis Lillestrømbanken mulighet til å legge ved vedlegg 2 ganger per år. De vil få prioritet til å utvide engasjementet ved andre aktiviteter som cuper etc., og de vil kunne stille med stands på cuper etc.

7.1.1.3 Innholdet i avtalen med ECIT:

Profilering på drakt, øverst på ryggen. Profilering på klubbens nettsted og andre sosiale medier. Avtalen markedsføres internt i klubben. De vil få prioritet til å utvide engasjementet ved andre aktiviteter som cuper etc.

7.1.1.4 Innholdet i avtalen med Rema 1000 Kanalveien:

Profilering på drakt, nederst på ryggen. Profilering på klubbens nettsted og andre sosiale medier. Avtalen markedsføres internt i klubben. De vil få prioritet til å utvide engasjementet ved andre aktiviteter som cuper etc. Alt innkjøp av matvarer i klubbens regi, skal handles hos Rema 1000 Kanalveien.

7.1.1.7 Innholdet i sponsorpakken til Scantrade/Comet Sport:

Sponsorpakken skal tas ut i anbefalte klubbrelaterte produkter, og leveres ut gjennom forhandler (Comet). Forhandler har rett til å sette logo på sponsorpakken, og denne logoen skal dekkes av forhandler. På ordinære kjøp utover avtalen, innrømmes klubben rabatter på veiledende katalogpris og klubbrelaterte produkter. Forhandler skal holde minst en klubbkveld eller lignende i halvåret, hvor informasjon sendes ut til klubbens medlemmer i god tid. Klubbens kjøpsforpliktelser skal utgjøre minimum 260.000,- inkl. mva pr. år, etter at klubbrabatt er fratrukket. Detaljsalg til klubbens medlemmer inngår i klubbens kjøpsforpliktelser. Avtalen skal synligjøres på klubbens hjemmeside, og klubben skal oppfordre medlemmer til å benytte Scantrade`s produkter på trening/kamp. Klubben forplikter seg til minimum 1 gang halvårlig å distribuere tilbud og informasjon om offisielle klubbprodukter til klubbens medlemmer. Scantrade/forhandler har enerett av sportsforhandlere til profilering gjennom klubben. Scantrade/forhandler har også enerett til å selge sine produkter under turneringer og andre tilstelninger i klubbens regi. Dette skal være kostnadsfritt. Sponsorpakken skal leveres ut i maksimalt 2 leveringer.

7.2 Sponsorers plassering på drakt og shorts

PLASSERING ANTALL STØRRELSE SPONSOR
SPILLEDRAKT
Foran på mage 1 22 CM SLM
Foran på bryst 1 22 CM Lillestrømbanken
Øverst på ryggen 1 22 CM ECIT
Nederst på ryggen 1 22 CM Rema 1000 Kanalveien
Høyre og venstre overarm 2 7 CM Maxbo Skjetten Stormarked
På halsen foran
Foran på shorts 1 8 CM Forbeholdt Comet
Bak på shorts
Kragen på drakt

Trykkeomkostninger vil tilkomme utover ovennevnt priser.

Egne kontrakter er utarbeidet pr samarbeidsavtale og ligger i Dropbox. Da klubben skal få nye drakter i 2017, er de eksisterende sponsoravtalen forlenget ut juni 2017.

I tillegg til sponsoravtalene til Lillestrøm Håndballklubb, har klubben også samarbeidsavtaler med Egon Lillestrøm, Garcon.

8 Dugnader

Dugnadsarbeid for klubben skal søkes å begrenses i forhold til annet inntektsbringende arbeid. Økonomiutvalget vil til enhver tid sammen med Styret vurdere behov for dugnader.

Gjeldende retningslinjer er at det gjennomføres en felles klubb salgsdugnad i oktober. Lillestrøm håndballklubb har innført søskenmoderasjon for slik klubbdugnad- det er maks to spillere pr. familie som skal delta i en slik felles klubb salgsdugnad.

8.1 Retningslinjer for lagvise dugnadsarbeider

Alt dugnadsarbeid skal avklares med lagleder for aktuelle lag.

Inntekter skal gå gjennom lagets kasserer og være en del av lagets budsjett og regnskap.

Fordeling av inntekter for lag eller enkeltspiller styres av det enkelte laget og på den enkelte dugnad.

9 Kommunikasjon

Vi ønsker å fremstå som ryddige, åpne og godt organiserte i all vår kommunikasjon, både internt og eksternt.

Det er laget noen enkle retningslinjer for kommunikasjon via oppmannen/lagleder.

 1. Kommunikasjon mot NHF region øst og NHF for øvrig skal i hovedregel skje i forståelse med styrets leder, sportslig leder eller daglig leder, særlig viktig dersom det er beslutninger som har betydning for klubb/region.
 2. Kommunikasjon med eksterne, herunder f.eks. kommunen, vaktmesteren i Skedsmohallen, andre idrettsforeninger osv. skal normalt skje via styret, og alltid dersom temaet er av negativ karakter. Dersom du kontaktes av disse og dette gjelder sak av negativ karakter, skal dette viderebringes til styrets ansvarlige person for det aktuelle temaet, evt. til leder.
 3. Kommunikasjon mellom lagene i klubben av negativ karakter skal vi unngå, og denne bør uansett løses på laveste nivå – dvs. mellom oppmennene/lagleder. Sportslig Utvalg eller Styret involveres kun dersom saken ikke lar seg løse.  Sportslig utvalg kontaktes og treffer vedtak i sportslige spørsmål. Lover, regler og andre spørsmål avgjøres av styret. Styret er opptatt av at kulturutviklingen i klubben skjer slik denne er beskrevet i vår rammeplan.
 4. Kommunikasjon internt i laget skal i størst mulig grad være åpen, og bør involvere oppmannen/lagleder uansett karakter. Det skal føres skriftlige referater etter alle spillermøter/foreldremøter. Disse skal lagres i klubbens lagsmappe på Dropbox.
 5. Enkeltforeldre skal i hovedregel ikke først ta direkte kontakt med styret eller utvalgsmedlemmer. Kontaktperson er oppmannen/lagleder eller utvalgsleder. Styret skal kun kontaktes direkte dersom en sak ikke lar seg løse på lags eller utvalgsnivå. På samme måte skal styret tilstrebe å ikke diskutere saker direkte med foreldre eller spillere uten at oppmannen/lagleder er informert så langt dette er forsvarlig.

9.1 Skriftlig kommunikasjon

 1. Lillestrøm håndballklubb har etablert Dropbox som klubbens felles dokumentarkiv Styret, utvalg og alle lagledere skal lagre alle relevante informasjoner, som spiller og kontaktlister, årsplaner, referater og rammeverk i dropboxmappen de har fått adgang til. Dropbox kan lastes gratis ned fra dropbox.com. En nettleser-versjon brukes om man ikke kan laste den ned på egen maskin.
 2. Hovedlagleder eller den leder delegerer oppgaven til er hovedansvarlig for å rydde og utvikle Dropbox slik at det er et hensiktsmessig verktøy for klubben og de tillitsvalgte. Hovedlagleder eller den vedkommende delegerer oppgaven til, er ansvarlig for at det i dropbox finners maler og guider til standardiserte arbeidsoppgaver for klubben.
 3. Utvalgsleder eller oppmann/lagleder er ansvarlig for å dokumentere, rydde og utvikle utvalgs og lagsmappene.
 4. Styret, utvalg og lag kan benytte lukkede eller hemmelige facebookgrupper for å ha en felles kommunikasjonskanal mellom møtene. i dag finnes det en egen facebookgruppe for styret, sportslig utvalg, webutvalget og trenere/ledere i Lillestrøm håndballklubb.  Også lag kan etablere facebook som en kanal for å dele erfaringer/informasjoner. Hvis det skjer, skal det sendes invitasjon til vennskap og medlemskap i gruppen til post@lillestromhandbalklubb.no. Lillestrøm håndballklubb skal ha administratorrett til gruppen slik at gruppen kan stenges ned ved opphør av lag eller brudd på vedtekter eller lov. Ingen medlemmer under 13 år skal være medlem av noen grupper som opererer under varemerket eller logonavnet Lillestrøm Håndballklubb.

10 Lisens, forsikring, skademelding

10.1 Lisens

Alle som deltar i håndball, som spiller og/eller dommer, må i henhold til Norges Håndballforbunds bestemmelser betale lisens f.o.m. 1. januar det kalenderår vedkommende fyller 13 år.

Lisens må betales av den enkelte spiller og forfaller 01.09 og har gyldighet fram til 31.08 det påfølgende år. For spillere som fyller 13 år i 2021, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2021-31.08.2021.

10.2 Forsikring

Spillere som betaler lisens er forsikret gjennom lisensen.

Yngre spillere er forsikret gjennom å være medlem av klubben.

Norges Håndballforbund har etablert tre forsikringsordninger: LISE, som er obligatorisk for alle spillere, LISE PLUSS, som er en tilleggsforsikring, som kan tegnes av den enkelte spiller på frivillig basis, mens LISE SUPER anbefales for topputøvere som trener og spiller mye. Klubben vil anbefale at LISE PLUSS tegnes.

Vennligst se handball.no for gjeldende forsikringsregler og hva som må gjøres ved en eventuell skade.

10.3 Skademeldinger

For å få dekket utgifter etter LISE og LISE PLUSS, må det fylles ut skademeldingsskjema.

Skademeldingsskjemaet meldes elektronisk til Gjensidige på www.gjensidige.no. (eller på telefon  815 69 199)

Les mer om forsikringsordningen her: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/

11 Oversikt over prinsipper for deling av utgifter

Oversikten gjelder deling av utgifter mellom klubben (treningsavgifter, dugnads og arrangementssalg, sponsorinntekter) og laget (gjennom innsamling til lagskasse) og spilleren selv (betales og gjøres opp privat utenfor lagskasse og klubbens økonomi for øvrig). Det vil gjelde særskilte regler for elitelagene iht. egne budsjett for disse.

ARRANGEMENT
Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Seriepåmelding [1] X
Kostnad ved trukket lag fra påmeldt serie eller cup X
2 Cuper inkl Fredrikstad Cup (bestående av ca 10-12 spillere) for hvert lag [2] X
Representasjonscuper
(Lerøy, Bring, NM)
X
Beachserier (Dersom dette ikke er et felles tilbud til alle lag i klubben) X
Påmelding og deltageravgift
der bare deler av laget deltar [3]
X
Ekstra cuper X
Reise og oppholdsutgifter X
Trekke lag fra serie, cup el.l. etter frister som medfører kostnad X
MATERIELL
Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Et draktsett, borte eller hjemme hvert fjerde år. Kan byttes inn hvis den blir for liten i perioden X
Trykk av reklame [4] X
Trykk av Nr, klubblogo og klubbreklame på drakter X
Vannbasert klister inntil kr. 6.000 per år for A-laget X
Vannbasert klister (andre lag enn A-lag) og annet medisinsk utstyr i kamp X
Klister og tape til personlig bruk på trening X
Markeringsvester X
Lagsbag per lag. Fylles på med is, tape o.l etter behov. Kontakt materialforvalter X
Ekstra treningsutsstyr (kan søke styret/SU) X X  X
TRENERUTGIFTER
 Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Standard honorar for trenere per treningsgruppe X
Ekstra honorar til trenere og evt. Andre X
Treningsdress trenere  og lagleder følger følgende trappetrinnsmodell 1-19 spillere, opptil 2 trener og 1 lagleder, 20-29 opptil 3 trenere og 1 lagleder, 30-39 opptil 4 trenere og 2 lagleder X
T-skjorter (2 stk) til trenere følger følgende trappetrinnsmodell 1-19 spillere, opptil 2 trener, 20-29 opptil 3 trenere, 30-39 opptil 4 trenere etc X
På forhånd avtalt kursavgifter for trenere X
STYREMEDLEMMER
Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Klubbens overtrekksgenser og klubbjakke til hvert styremedlem X
Dekket hotellopphold (for avtroppende styret) under klubbens valgte «klubbcup» (for tiden Fredrikstadcup) X
Årlig gavekort fra Comet (som del av avtalen med Comet) X
ANDRE UTGIFTER
Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Kostnader til dommerutdanning av spillere og andre
som dømmer for klubben. Drakt til dommere
X
Trening tildelt av klubbens treningstider og andre sentralt
pådratte driftsutgifter
X
Annet som laget bestemmer skal dekkes av felleskassen X

[1] Det kan være at laget må betale deler av denne selv dersom laget ønsker påmelding av antall lag ut over hva som styret anser som tilrådelig for klubben som helhet (basert på sportslige vurderinger)

[2] Inntil kr. 2.000 per lag per cup

[3] For eksempel etter uttak som resulterer i toppet lag i PW-cup

[4] Fra og med sesongen 2012/2013 er det lov å trykke logoer for lagssponsorer på bager, treningsskjorter og annet materiell (minus drakter/overtrekksdresser) dersom man deltar i nasjonale serier etter søknad til styret. Markedsplassen eies av klubben og logoene til lagssponsorer må derfor trykkes på brosjyrer, plakater eller oppvarmings T-Skjorter

12 Rutiner/prosedyrer for refusjon av utgifter

 • Kvitteringer for utgifter som skal dekkes av klubben skal sendes med fast bilagsbrev (gjerne mail) til styrets økonomiansvarlig og alltid med kopi til lagets oppmann.
 • Kvitteringer for utgifter som skal dekkes av lagskassen skal sendes med fast bilagsbrev (gjerne per mail) til lagets økonomiansvarlig og alltid med kopi til lagets oppmann/lagleder.
 • Personer som pådrar lagskassen de største utgiftene skal ikke ha ansvaret for lagskassen. Normalt betyr dette at lagets trener og materialansvarlig ikke skal ha ansvaret. Alle inn- og utbetalinger skal dokumenteres og lagres ryddig og følge laget, og legges frem ved minst ett foreldremøte i året. Når laget evt. opphører skal bilag overleveres styret.
 • Alle utgifter som ikke er spesifisert over som allikevel skal dekkes av klubben, skal være forhåndsgodkjent av en bemyndiget person i styret.
 • Oppmann / økonomiansvarlig er ansvarlig for å budsjettere og opprette lagskasse med tilstrekkelig midler til å dekke ovennevnte utgifter.

13 Medlemskap og treningsavgifter

13.1 Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap

Årsmøtet fastsetter medlemskapskontingent.
Medlemskontingent er pr 2016 kr. 400 pr. år for enkelt medlemmer. Det er også mulig å tegne familiemedlemskap.  Familie medlemskap koster kr. 600 pr. år. Det skal motiveres i foreldregruppen for familiemedlemskap.
For å være valgbar til verv i Lillestrøm håndballklubb må medlemmer være registrert med navn, adresse og kontaktadresse – enten medlemmet er enkeltmedlem eller familiemedlem.

For å være spilleberettiget må medlemskontingent være betalt. Det er også viktig å være klar over at klubbens forsikring for spillere under 13 år (ikke lisenspliktige) kun gjelder medlemmer av klubben.

13.2 Treningsavgifter

Spillere i klubben må betale en treningsavgift for å dekke treningsutgifter (hall-leie, treningsmateriell etc.)

Avgiften er gradert etter årstrinn og betales halvårlig.

13.2.1 Treningsavgift fra 2018/19 er fastsatt til

Årstrinn Avgift
Minihåndball (5,6 og 7 år) kr. 700,- pr halvår
Årstrinn 8-10 år kr. 1050,- pr. halvår
Årstrinn 11-13 år kr. 1450,- pr halvår
Årstrinn 14-15 år kr. 1600,- pr halvår
Årstrinn 16 år – D3 kr. 1900,- pr halvår
D4 kr. 1900,- pr halvår
D6 – J33 kr. 1050 pr halvår
HU / Handicap kr. 450 pr halvår

Lillestrøm håndballklubb har innført søskenmoderasjon på treningsavgift. Spiller nr. 1 og 2 betaler full treningsavgift, spiller nr. 3 betaler halv treningsavgift og spiller nr. 4 er gratis.

Treningsavgiften sendes ut i september og januar.

14 Klubbens prinsipper for økonomideling

Klubbens økonomimodell bygger på et prinsipp om alle-for-en, men samtidig et prinsipp der de som får mest, skal betale mest.

Formålet med nedenstående modell er å gi klubbens lagledere, foreldre og spillere en best mulig forståelse for klubbens økonomiske filosofi.

 1. Det skal være lett å bli med i Lillestrøm håndballklubb – alle skal kunne bli med. Klubben har historisk hatt en sosial profil som man ønsker ivaretatt. Treningsavgiften skal derfor være rimeligst sammenlignet med andre håndballklubber på Nedre Romerike som har likt tilbud for sine spillere som oss.
 2. Alle lag i klubben er til for alle – Det forventes at alle bidrar til klubbens inntektssikring gjennom deltakelse på dugnader, hallvakter og lignende.
 3. Rekruttering er et viktig fundament i klubbens sportslige strategi. Store, veldrevne grupper vil bidra til bedre økonomi i klubben som helhet. Det skal jobbes bevisst for å få til dette.
 4. Hva treningsavgiften er ment å skulle dekke, og hva lagene / spillerne må dekke selv, er gitt gjennom klubbens økonomiinstruks.
 5. Treningsavgiften øker med alder, pga. utgiftene eldre lag har. Treningsavgiften skal ha et øvre tak. Dette slår som regel inn fra og med satsningslagene på 17/18 år og senior. Taket settes ut i fra en hva som er relevant i forhold til å beholde og tiltrekke spillere.
 6. På satsningslagene i Bringserien (16 åringer) og Lerøy-serien (17/18 åringer) betaler spillerne som deltar selv en egenandel av reisekostnad. Disse lagene har eget budsjett og får et kostnadsbidrag fra styret, pt. kr. 25 000 kroner ved kvalifisering.
 7. Treningsavgiften er fast per årstrinn uavhengig av antall spillere på det enkelte lag. Alle grupper er like viktige uansett om de er få eller mange. Lag med få spillere skal mao. ikke straffes med en høyere treningsavgift for å dekke et eventuelt ”underskudd”
 8. Inntekter fra cuper, dugnader og lignende i klubben øremerkes ikke noen lag, men fordeles jevnt på alle spillere.
 9. Klubbens viktigste inntektskilder skal være treningsavgift, sponsorinntekter og medlemsinntekter samt inntekter fra Loppetassen, Håndballskole og hallvakter som dekkes av kommunen. I tillegg avholdes en årlig klubbsalgdugnad. Dette kan sees på som en del av treningsavgiften, men er laget som en dugnad for å gjøre terskelen lavest mulig for deltakelse og for å sikre at man kan jobbe for en del av utgiftene det koster å være med. Det er ikke mulig å kjøpe seg fri fra denne dugnaden.
 10. Lagene kan selv bedre sin egen økonomi gjennom dugnadsarbeid og gaver fra foreldre som sponser laget.
 11. Dersom Seniorsatsningen blir betydelig større enn kostnadene til ungdomssatsningen skal det etableres egne sponsoravtaler og inntektsbringende tiltak for denne.  Om virksomheten for et seniorlag skal være helt selvfinansierende, kan dog avgjøres kun av et årsmøte.

15 Utfylling av reiseregning og skjema for kjøregodtgjørelse

Det skal foreligge et eget skjema fra Lillestrøm håndballklubb for kjøregodtgjørelse som er godkjent av revisor.

Skjemaet må være fullstendig utfylt hvis det skal kunne godkjennes. Godtgjørelse skal ikke utbetales eller skjema sendes til regnskapsfører før det er komplett.

16 Faste og generelle regler rundt turneringer

 • Klubben har en fast cup i året som alle lag (fra 9 år) deltar på. Cupen er en overnattings cup som markerer avslutning av sesongen. For tiden er dette Fredrikstad Cup.
 • Klubben dekker overnattingskostnader for det avtroppende styret (de som har jobbet 1 år) på avslutningscupen (Fredrikstad Cup).
 • Disse cupene betaler klubben lagsavgift for alle- men spillere selv dekker deltakeravgift
 • Trener som ikke følger laget kan på forespørsel via lagkasse få dekket kostnadene ved eventuelt annen overnatting. Det vanlige er: Laget dekker overnatting/reise for trener og lagleder i forbindelse med reiser.
 • Det skal minimum være 2 voksne med gyldig politiattest per lag maks 15 spillere under overnatting på skoler etc. Over 15 spillere må ekstra voksne med gyldig politiattest vurderes.
 • Foreldremøter skal være gjennomført for hvert enkelt lag før vi sender noen lag på turnering, opp til 18 år.

16.1 Turneringer hvor våre lag kvalifiserer seg til: 12 år og oppover.

 • Klubbens spillere fra 12 år kan delta på cuper i utlandet.
 • Klubben dekker lagsavgift til deltakelse i NHF-initierte turneringer som temacuper, Bring J/G16 og Lerøy J/G18.  For øvrig dekker lagene selv påmeldingsavgifter til andre turneringer – også uoffisielt NM (Petter Wessel Cup), Partille Cup, Granollers Cup ol.
 • Dersom lag kvalifiserer seg til Bring og Lerøy, kan bidraget gjøres større. Klubbens økonomi avgjør størrelsen. For tiden kr. 25,000
 • Kostnader til lagsapparatet skal i utgangspunktet legges inn i egenandelen til spillerne

16.2 Retningslinjer for alkohol for trenerapparat og foreldre

 • Ikke alkohol iført klubbklær
 • Ikke alkohol dersom man hjelper til med overnatting i klubbens regi/cuper osv
 • Med sunn fornuft, og ikke overstadig beruset i samvær med spillere

17 Arrangementer og dugnader

På hvert lag skal det velges/utpekes en arrangementsansvarlig.

17.1 Arrangementsansvarlig per lag sine oppgaver

Arrangementsansvarlig sørger for at laget stiller med nødvendig mannskap til gjennomføring av arrangementer i klubbens hjemmebaner, der eget lag er tildelt arrangementsansvar. Dette tildeles og fordeles av klubbens hovedarrangementsansvarlig.

Arrangementsansvarlig setter opp vaktlister for laget sitt, jfr. vedlagt vaktlisteskjema for fordeling av oppgaver. Klubben ønsker lik fordeling av dugnadsinnsats på foreldre.

Arrangementsansvarlig er bindeledd mellom klubbens hovedarrangementsansvarlig og eget lag.

Arrangementsansvarlig setter opp vaktlister for sitt lags tilsynsvakter i Skedsmohallen.

Dette tildeles og fordeles av klubbens hovedarrangementsansvarlig. Vi som klubb får tildelt helgvakter av Skedsmo Kommune.

Med arrangementer i denne forbindelse menes:

 • sekretariatsfunksjon
 • billettsalg
 • Kiosk salg
 • levering av vaffelrøre

ved krets/regionskamper som Akershus Håndballkrets arrangerer i Skedsmohallen og Vollahallen.

Det finnes egne rutiner for arrangementsplikter. Disse ligger oppdaterte på vår hjemmeside: lillestromhandballklubb.no – Dugnad.

Med tilsynsvakt menes vakttjeneste i ’bua’ i Skedsmohallen. Det finnes en egen instruks for tilsynsvakter. Disse ligger også på vår hjemmeside under Dugnad.

Lillestrøm Håndball har påtatt seg å være tilsynsvakt i Skedsmohallen hver 4. uke. Oversikten over hvilke helger vi har vakt settes opp i begynnelsen av hver sesong.

Arrangementsansvarlig må sjekke med Skedsmohallen i begynnelsen av den uka vi har vakt hvilket tidspunkt tilsynsvaktene skal være til stede. Lørdag mellom 8 og 16, og søndag mellom 8 og 15 er det i tillegg 1 hallbetjent ansatt i Skedsmohallen på jobb.

17.2 Fritak fra klubbens dugnader ifbm arrangement

Vanligvis har lags-/trenerapparat fritak fra dugnader til dugnader som klubben har ift kamp-arrangement for det laget (årskullet) man er trener/lagleder for. Dette gjelder også for styreverv, men da bare fritak for det barnet man «representerer». Mao. har ett styremedlem to barn i klubben, så er man fritatt for kamp-dugnader for ett av disse barna.

18 Klubbens sesongavkast

Sesongavkast arrangeres tidlig hver høst.

Hovedhensikten er å skape”en god start” på sesongen for spillere, lagsapparatene og foreldre.

På denne dagen er det obligatorisk fremmøte for alle spillere, foreldre og alle andre som medvirker i Lillestrøm håndballklubb.

19 Økonomi – lagskonto

19.1 Alle lag må tildele rollen som økonomiansvarlig/kasserer til en forelder.

Det anbefales ikke at lagleder tar dette ansvar, men at en annen person får ansvar for lagets økonomi.

Denne personen har ansvar for laget konto som opprettes i Lillestrømbanken. Kontakt Styrets økonomiansvarlig eller daglig leder for mer informasjon angående hvordan dette forvaltes.

20 Hederspris

Hederspris kan tildeles annet hvert år. Hedersprisen gis til en person som over lengre

tid har bidratt vesentlig i henhold til Lillestrøm håndballklubbs visjon. Dette innebærer evigvarende medlemskap uten innbetaling av medlemskontingent.

Personer som har mottatt prisen er:

 • Anne Berit Martinsen
 • Hans Kjærnet
 • Vidar Andersen
 • Ivar Gundersen
 • Kari Ø Larsen
 • Wenche Kristoffersen
 • Petter Nordeng
 • Dag Sandberg
 • Svein Solberg

21 Gode holdninger – et krav i alle ledd i Lillestrøm Håndballklubb

Lillestrøm håndballklubb skal etterstrebe gode holdninger i alle ledd i organisasjonen.

21.1 Trenere og ledere i Lillestrøm håndballklubb

Trenere og ledere skal ta ansvar for å kommunisere og ”oppdra” spillere i holdningsarbeidet – og de skal gjennom sine handlinger være et forbilde for alle i klubben. Holdningsarbeid er en kontinuerlig prosess som skal gjennomsyre hele klubbens arbeid. Arbeid med holdninger innebærer personlig oppfølgning av spillere, felles informasjon om gode holdninger slik det er beskrevet i sportsplanen, bevisstgjøring av egen og andres atferd og tydelige tilbakemeldinger. Respekt og ydmykhet for hverandre i ord og handling er viktige nøkkelbegreper. Kritikk tas på tomannshånd og direkte – og alltid med mål om å forbedre.

Gode holdninger kjennetegnes av ledere som:

 • Viser respekt for spillere og toleranse for at det er mange forskjellige mennesker og behov.
 • Viser respekt for spillere, som ønsker å bytte klubb. Alle inkluderes all den tid de spiller for Lillestrøm.
 • Er bevisste sin rolle og ydmyk for den makt en slik rolle innebærer
 • Opptrer som gode ambassadører, slik at klubben får og opprettholder et godt omdømme blant spillere, foreldre og øvrige. Våre medlemmer skal kjenne stolthet av å være en del av Lillestrøm.
 • Vise stolthet av å være trenere og ledere i Lillestrøm.

21.2 Foreldre/medlemmer i Lillestrøm håndballklubb:

Foreldre er viktige forbilder for spillere i holdningsarbeidet, også gjennom engasjementet i klubben.

 • Foreldre skal være inkluderende og bidra til et positivt miljø. Foreldre skal følge klubbens retningslinjer og delta på klubb og lagsdugnader etter de retningslinjer som er satt for disse. Bytter av dugnadsvakter foretar man selv med andre medlemmer.
 • Foreldre skal være bevisst på opptreden overfor egne barn og bidra til at vi alle er positive støttespillere for laget. Utskjelling av dommere, spillere, motspillere og trenere skal ikke forekomme.
 • Foreldre skal korrigere egne barn når de snakker negativt om andre, kjefter på andre eller skylder på andre for egne manglende prestasjoner.
 • Foreldre skal støtte opp om at eget barn lærer å ta ansvar for egen utvikling, og hjelpe det til å tåle motgang.
 • Foreldre skal ha forståelse for at spillere er forskjellige og har forskjellige behov og dermed trenger løsninger tilpasset den enkelte. Likeverd er målet fremfor likhet. Likeverd innebærer at alle skal få like muligheter for utvikling i henhold til alder, modning, ferdigheter og personlighet.
 • Foreldre skal opptre med respekt overfor alle spillere, også de som ønsker å bytte lag eller slutte.

Lillestrøm håndballklubb vil ha foreldre som er stolte av å være en del av Lillestrøm, og som er på bevisst at egne holdninger kan bidra til et trygt og godt håndballmiljø for alle inkludert.

21.3 Spillere i Lillestrøm håndballklubb

Overfor medspillere er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb

 • Inkluderende, positiv og støttende
 • Raus med ros og oppmuntring
 • Rask med å si unnskyld om jeg har brukt kjeft
 • Tolerant i forhold til at andre gjør feil
 • Konstruktiv for å løse konflikter
 • Overfor motspillere er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb
 • Hyggelig og blid og bruker ikke kjeft eller bruk metoder som skaper konflikt
 • Ikke redd for å si unnskyld om jeg har hatt et ”utbrudd”
 • Jeg takker for kampen uansett resultat

Overfor trener/lagleder er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb

 • Lyttende
 • Støttende, kan være uenig, men på en saklig måte
 • Samarbeidsvillig
 • Direkte om jeg mener noe må korrigeres
 • Korrekt ved å gi beskjeder når jeg ikke kan komme
 • Lojal

Overfor dommer/regelverk er jeg som spiller

 • Aksepterende i forhold til avgjørelser
 • Saklig når det er nødvendig å gi tilbakemelding ved grov feil
 • Korrekt og positiv
 • Jeg takker alltid for kampen

Overfor klubben er jeg som spiller i Lillestrøm håndballklubb

 • Lojal, respektfull og jeg viser iver og begeistring
 • Aktiv for å oppnå godt samhold
 • Villig til å bidra
 • Takknemlig med tanke på alle som bidrar for at jeg skal spille håndball

21.4 Håndball med stil, utfyllende retningslinjer for Lillestrøm håndballklubb.

Styret legger vekt på at klubben skal framstå på en positiv måte. Dette gjelder særlig når vi skal representere klubben gjennom kamper i serien og deltakelse i turneringer o.l.

Akershus Håndballkrets/Norges Håndballforbund legger også stor vekt på at håndballen skal framstå som en positiv idrett, og vi ser det som viktig å følge opp dette.

Dette betyr bl.a. at den enkelte Lagleder må påse:

 1. Lagets drakter er i orden, dvs. at nummer/reklame m.v er ordentlig påsatt, draktene er rene m.v.
 2. De enkelte lags spillere må informeres om at spillere ved kamp skal benytte Lillestrøms blå kampshorts og Umbros sokker. Disse kan kjøpes til rabattert pris hos Comet Sport.
 3. De rutiner som er fastsatt før og etter en kamp, jfr retningslinjer fra RØN skal følges.
 4.  Det er lov å være engasjert, men dommeren og sekretariatets avgjørelser skal respekteres.

22 Nøkkel til utstyrsrom i Skedsmohallen

Hovedtrener eller lagleder/oppmann kan få kopi av nøkkel til utstyrsrommet i Skedsmohallen og skapet i Vollahallen. Henvend deg til materialforvalter.

Utstyr må legges tilbake ved hver trening. Dvs. ikke tas med hjem e.l. Alle må søke å holde orden i rommet. Dersom andre har rotet, er det fint om dere tar en rask opprydding, og gir beskjed til daglig leder dersom dette gjentar seg.

23 Utstyr og materiell

Klubben har en utstyrsavtale med en utstyrsleverandør og en forretning på Romerike, for tiden Comet Sport i Lillestrøm.

Comet Sport er vår klubbforhandler og skal dere bestille utstyr for laget deres, avtales dette med materialforvalter og eventuelt etter dette direkte med butikken.

24 Politiattest

Alle som skal trene eller være leder for barn og ungdom i Lillestrøm håndballklubb, inkludert styret, må ha godkjent politiattest. Nye attester må forevises klubbens ansvarlig for politiattest før sesongoppstart.

Politiattest skaffes på nettet. Klubbens nettside inneholder fremgangsmåte for å få politiattest, samt hvor denne skal sendes (ansvarlig for politiattester).

25 Regler for godtgjørelse til frivillige i organisasjoner/idrettslag

Lillestrøm håndballklubb skal alltid følge gjeldende lover og regler når det gjelder godtgjørelse til personer i klubben. Klubben har følgende modell for godtgjørelse til personer i klubben:

 1. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse
  Til dekning av faktiske utgifter ved et medlems/treners/dommers innsats eller opptreden for klubben, kan det utbetales inntil kr. 10.000,- per år. Beløpet innberettes ikke, da det er fritatt for innberettingsplikt.
 2. Dekning av kostnader i forbindelse med arbeids- og yrkeskjøring
  Personer som er under kontrakt med klubben kan få dekket kjøring i henhold til faktisk kjøring. Satsen som brukes er Skatteetatens trekkfrie sats. Denne er på kr. 3,50 per km for 2017. For hver passasjer man har i bilen, ytes kr 1,00 ekstra per km. Dvs av 5 personer i en bil vil man kunne få 3,5 + 4 = kr. 7,5.- pr kjørte kilometer. Det er noen formaliakrav som må oppfylles for å få dekket dette som skattefri kjøring:

  1. Bare reell kjøring må påføres listene
  2. Navn på sjåfør og alle passasjerene
  3. Formålet med turen
  4. Spesifisert oppstarts- og stoppsted (dvs at man må påføre adresser på haller etc, også hjemmehaller).
  5. Listene må signeres av vedkommende som utfyller dem. De må scannes taes bilde av før de sendes til økonomiansvarlig
  6. Dokumentasjon på bomkostnader må fremlegges ved forespørsel (f.eks utskrift av bompengepasseringer via Fjellinjen sine nettsider). Eventuelle fergekostnader må alltid dokumenteres
  7. Ved avvik fra korteste reisevei (google maps) må det grunngies hvorfor annen reisevei er valgt.
  8. Ved avvik på det overstående vil listene bli sendt i retur.
  9. Det finnes også noen spesialregler rundt kilometergodtgjørelse. Disse rammer meget få og vil bli gjennomgått med de det gjelder.
  10. Signert kjørliste må leveres innen den 10. i hver måned til økonomiansvarlig i klubben. Den vil da bli utbetalt den 15. i hver måned.
 3. Lønn
  Lønn utbetales den 20. i hver måned. Skattetrekket settes inn på egen skattertrekkskonto sammen med lønnsutbetalingen. Forskudd på lønn kan i helt spesielle tilfeller søkes om. Søknaden sendes styreleder.

26 Lillestrøm Håndballklubbs publiseringsregler

Mål og retningslinjer for www.lillestromhandballklubb.no for styre, utvalg og lag:

Det er et mål og aktivt bruke klubbens nettsteder som en viktig informasjonskanal

 • Praktiske opplysninger og viktige opplysninger internt i klubb og lag distribueres først og fremst via e-post og SMS.  Alle andre informasjoner, bilder og nyheter om det klubb og lag opplever, publiseres på klubbens nettsted, evt. andre mediekanaler. Nettstedet skal fungere som Lillestrøm håndballklubbs ansikt utad
 • Nettstedene og klubbens mediekanaler kan brukes til rekruttering annonsering for klubbens produkter. Bare klubbens sponsorer kan annonsere på webstedet.
 • Saker og tips av interesse for nettstedet kan også sendes webutvalget – infogruppa@lillestromhandballklubb.no. For eksempel bør innkalling til lagleder-, trener- eller foreldremøter sendes ut med kopi til webutvalget.
 • Det som utgis på nettstedet skal ha en overordnet positiv tone. Konflikter og debatt med klare fronter, tas internt i klubben og i andre fora.

Personopplysninger

 • Vær restriktiv med publisering av personopplysninger. Husk at alle slags mennesker opererer på nettet.
 • Kontaktinformasjon på sentrale personer bør publiseres
 • Hva som kan publiseres og ikke, finner du alt du trenger å vite om hos Norsk Presseforbund på presse.no (Se Vær Varsomplakaten) og på Datatilsynets sider. I tvil? Kontakt styret/webutvalget.

 Oppdater og markedsfør egen webside – www.lilllestromhandballklubb.no

 • Aktiv bruk, hyppige oppdateringer, medfører økt trafikk. Prøv derfor å ikke la det gå for lang tid mellom hver gang noe skjer på klubbsiden.
 • Høy trafikk indikerer fornøyde og engasjerte brukere som finner nytt, nytte og underholdning i sidene. Se hvordan du kan bidra til dette. Høy trafikk medfører også mulighet for bedre betalt reklame/sponsor.
 • Klubben bør aktivt bruke nettstedet som en faktor i forhold til sponsorer og annonsører.
 • Styret/webutvalget er ansvarlig for å redigere hovedsiden og nettstedet.
 • Webredaksjonen kan fjerne saker og bilder fra nettstedet fordi plassen
  er begrenset eller om saker oppfattes å være i strid med klubbens interesser
  eller lov.
 • Lagleder (eller annen skribent på laget) kan også legge sakene slik at de kommer på førstesiden. Er det aktuelt, tenk da om det du legger ut har interesse for et videre publikum enn spillere og foreldre på ditt lag.
  Klubbens webansvarlige/webutvalg har det overordnede ansvaret for driftingen av websidene. Leder er vedkommendes overordnede
 • Superbruker skal være ansvarlig for å holde oversikt over opprettede brukerprofiler og passord
 • Det kan være en webansvarlig/skribent på hvert lag. Trener, lagleder eller en annen på laget.
 • Passordet skal ikke overdras til andre. Dette gir rettigheter i forhold til lagets plass på nettstedet.
 • Siden skal ikke brukes til å fremme egne interesser. Informasjonen skal ha utgangspunkt i Lillestrøm håndballklubbs interesser.

 Lillestrøm håndballklubbs logo, banner og skjold

 • Skal kun brukes på egne websider eller de mediekanalene styret bestemmer.
 • Unntak skal godkjennes av Lillestrøm håndballklubbs styre eller webansvarlig

”Private” websider med relevans til Lillestrøm håndballklubb (laget av aktive utøvere)

 • Det er mulig å linke til disse fra Lillestrøm håndballklubbs websider
 • Disse websidene skal være godkjent av Lillestrøm håndballklubbs webansvarlig/styre.
 • Websider som andre lag har, skal linke til Lillestrøm håndballklubbs

Andre websider som er knyttet til Lillestrøm håndballklubbs lag

 • All hovedinformasjon om et lag i Lillestrøm håndballklubb skal ligge på Lillestrøm håndballklubbs hovednettsted
 • Dersom det opprettes facebookgrupper eller andre sosiale mediekanaler for lag eller grupper i klubben, og hvor logoen og varemerket er involvert, skal webutvalget være medlem og kunne ha en administratorrolle hvis ønskelig.

Reklame og nettverkssalg

 • Det tillates ikke å bruke interne e-postadresser til utsendelse av reklame og nettverkssalg som Lillestrøm håndballklubb ikke tjener penger på og som ikke er godkjent av webutvalg/styre.
 • Usikker? Rådfør deg med Lillestrøm håndballklubbs

Bilder og fonter på www.lillestromhandballklubb.no

 • Bilder skal ikke være for store. Bruk skjønn. Hovedregel: ikke over 50 kb.
 • Vil du legge ut mange bilder fra en begivenhet, send mail til infogruppa@lillestromhandballklubb.no De oppretter en mappe på photos.google.com som kan brukes for å legge inn bildene og dele.

Bruk kameraet eller mobilen til videopptak. Ikke legg dette på klubbens server, men bruk steder som photos.google.com, YouTube eller egne, private hjemmesider med stor plass.        

 Rekrutter flere ”journalister” i lagene.

 • Desto mer som skje i våre mediekanaler, til bedre er det. Hyppige oppdateringer resulterer i økt eierfølelse til egen hjemmeside
 • Oppfordre til å ta video, bilder og sende inn. Mobiltelefon-kvalitet holder ofte. Videolenker sendes beskjed om til webutvalget. 

 Følgende områder bør/kan være omtalt på klubbens websider:

 • Informasjon om klubben
 • Beskjeder
 • Klubbstyret
 • Kontaktinformasjon
 • Organisering, lover, retningslinjer, priser, medlemskap
 • De tillitsvalgte
 • Lagene
 • Treningstider
 • Trenerinformasjon
 • Treningsavgifter
 • Lenker til andre aktuelle klubber, forbund, sponsor
 • Diverse vakter/dugnader med div. instrukser
 • Idrettsprestasjoner Nyheter
 • Marked (kjøp/salg)
 • Aktivitetskalender

Følgende områder kan være omtalt på lagenes websider

 • Informasjon om laget
 • Bilde av laget
 • Nyheter (kampreferater, sosiale tiltak etc.) Er nyheten av interesse for hele klubben, legges den på førstesiden. Lagets webansvarlige sørger for at saken legges ut på førstesiden. Klubbens webansvarlige kan overstyre dette.
 • Beskjeder (holder som oftest med e-post eller sms)
 • Treningstider
 • Trenerinformasjon
 • Lenker til evt annet websted i regi av laget.
  Diverse vakter/dugnader med div. instrukser

Oppfordre alle til økt bruk av www.lillestromhandballklubb.no

 • Videresend linken til familie og venner slik at de kan følge med på det som skjer.
Top