Hjem / Sportslig plan

Sportslig plan

Sportslig plan – Lillestrøm Håndballklubb                

Sist revidert av klubbens styre 20.01.2020

Innhold

1           Formål

Hensikten med sportslig plan er å ha en samlet plan for alle aktiviteter i Lillestrøm håndballklubb. Planen er retningsgivende for alle medlemmer i klubben, og gir klare føringer og rammebetingelser for hvordan klubben drives sportslig og administrativt.

Planen skal være et levende dokument som årlig skal gjennomgås og revideres av sportslig utvalg, og behandles i klubbens styre for å ivareta den utviklingen klubben ønsker. Sportslig Utvalg (SU) har ansvar for at planen er forankret bredt blant klubbens medlemmer, herunder særskilt blant trenere og lagledere.

2           Sportslig Utvalg – Ansvar, organisasjon og mandat

Sportslig Utvalg (SU) er ansvarlige for all sportslig aktivitet i Lillestrøm Håndballklubb. Dette ansvaret inkluderer blant annet:

Sportslig Utvalg ved sportslig leder rapporterer løpende til daglig leder i Lillestrøm Håndballklubb og har møterett/-plikt i klubbens styremøter.

Sportslig utvalg skal organiseres med følgende roller/representanter:

Rolle Rekrutteringsansvar Ansvar
Sportslig leder Velges av styret/daglig leder *) Se vedlegg for instruks for leder av SU
Gutteansvarlig Velges av styret/daglig leder Særskilt ansvar for å klubbens andel av guttespillere.  
Sportslig ansvarlig for spillere for Håndballskole (6 år) til og med 11 år Velges av sportslig leder Oppfølging av Treningsgruppene/Trenerforum
Sportslig ansvarlig for 12 til 14 år Velges av sportslig leder
Sportslig ansvarlig 15 og oppover Velges av sportslig leder
Leder for spillerutvalg eller representant for spillerne. Velges av spillerne [Ikke fastsatt]

Sportslig utvalg skal gjennomføre [X] møter per sesong, herunder evaluere status innenfor utvalgets ansvarsområder.

Trenerforum

Sportslig utvalg har ansvar for at det etableres og gjennomføres Trenerforum. Trenerforum skal være en samlingsplass for utveksling av sportslige erfaringer, planlegging av treningsarbeidet og koordinering av lagenes kampoppsett og belastning. Etablering og gjennomføring av de ulike trenerfora er Sportslig Leders ansvar. De enkelte Trenerforumene underlegges sportslig ansvarlig for de ulike alderstrinnene. Eksempelmaler for gjennomføring Trenerforum er tilgjengelig på håndballforbundets nettsider [1]

Gruppe Aldersgruppe Planleggings- og oppfølgingsmøter per sesong
Treningsforum 1 6 år – 11 år [2]
Treningsforum 2 12 år – 14 år [2-4]
Treningsforum 3 15 år og oppover [2-4]

3           Målsetninger og verdigrunnlag

3.1          Klubbens overordnede målsetning og verdigrunnlag

Lillestrøm håndballklubb er en breddeklubb. Klubben skal gi alle barn og unge som ønsker det anledning til å spille håndball. Alle nye spillere skal tas imot på en positiv måte, og trener og lagleder har ansvaret for at forholdene legges til rette for at spillerne raskt inkluderes sosialt i laget.

Klubben skal jobbe for å beholde flest mulig spillere lengst mulig, herunder tilstrebe å gi alle spillere tilstrekkelig sportslig utvikling og utfordring, og samtidig opprettholde gleden ved å drive med lagidrett.

Klubbens aktiviteter skal være kjennetegnet av lek, humor, treningsglede, stolthet, mestringsfølelse, mangfold, respekt og treningsvilje.

3.2          Rekrutteringsmål

Rekruttering av nye spillere er avgjørende for at klubben skal kunne vokse og utvikle seg, samt levere på de sportslige målsetningene. Klubben skal være synlig og tilstede for hele Lillestrøm. Klubbens rekrutteringsplaner skal koordineres og gjennomføres i tett samarbeid mellom Sportslig Utvalg og styret i klubben, herunder årlig gjennomgå og evaluere rekrutteringsstrategi og -tiltak.

Klubbens rekrutteringsmål per alderstrinn er gjengitt i pkt 9.

3.3          Sportslige målsetninger

Klubbens sportslige målsetning er deltakelse i følgende serier/turneringer:

 • Damelag
 • Minimum to lag i alle aldersklasser for jenter opp til og med 15 år
 • Jentelag i både 16- og 18 årsklassen
 • Guttelag i på alle alderstrinn til og med 16 år
 • Deltakelse i Fredrikstad Cup for alle lag
 • Deltakelse i Partille Cup for de lag som selv ønsker det.

Klubbens resultatmessige målsetninger er:

 • Damelag i 2.divisjon
 • Kvalifisering til Lerøy for (18 år) / topp 8
 • Deltakelse i Bring (16 år)
 • Et lag i A-sluttspill for 12-16 år
 • Deltakere på kretslag/regionssamlinger

Detaljerte sportslige mål/rammeplan per alderstrinn finnes i vedlegg [8]

4           Generelle retningslinjer

4.1          Definisjoner

Treningsgruppe • Treningsgruppe er organisering av spillere under trening.
• Består hovedsakelig av gutte- eller jentespillere fra et årskull. Imidlertid kan flere årskull slås sammen og danne en felles Treningsgruppe på tvers av årstrinn.
• Treningsgrupper opp til 14 år bør maksimalt bestå av 30 spillere.
Støtteapparat (roller) • Hovedtrener
• Hjelpetrenere
• Lagleder
• Øvrig støtteapparat (foreldrekontakter, cupansvarlige, materialforvaltere osv)
Lag • Gruppe av spillere som representerer klubben i en konkurransesituasjon (kamp)
• Spillere fra ulike treningsgrupper kan delta på et lag, men hovedansvaret for et lag tilhører alltid en treningsgruppe.

4.2          Prinsipp for inndeling av treningsgrupper

I aldersgruppene til og med 14 år er det en felles treningsgruppe. Dersom det er flere enn 30 spillere per kjønn skal disse fordeles uavhengig av ferdighetsnivå på spillerne.

Dersom årskull skal inndeles i treningsgrupper på grunn av antall spillere, skal denne inndelingen fastsettes av Hovedtrener som en del av sesongforberedelsene. Sammensetning av Treningsgrupper skal kommuniseres til spillere, ledere og foreldre før sesongstart.

Eventuelle klager/innspill på inndeling av treningsgrupper skal rettes til Hovedtrener og Sportslig ansvarlig for treningsgruppen og leder av SU. Innspillet skal behandles på neste møte.

Ytterligere inndeling av Treningsgrupper eller sammenslåing av alderstrinn i en Treningsgruppe kan gjøres dersom det: 

 1. er for mange spillere i årsklassen til å gjennomføre en effektiv trening på en spilleflate, eller
 2. det er stor variasjon innenfor eksisterende Treningsgruppe til at effektiv trening er gjennomførbart.

4.3          Ledelse av treningsgruppe og lag

Alle Treningsgrupper ledes av en Hovedtrener og eventuelle assistenttrenere.

 • Hovedtreneren er ansvarlig for alle lag tilknyttet sin Treningsgruppe.
 • Assistenttrenere kan være Lagansvarlige under kamper
 • I yngre årsklasser (opp til og med 12 år) kan oppmann eller andre foreldre fungere som Lagsansvarlige dersom ikke trener er tilgjengelig og det ikke er mulig å omberamme kampene.

4.4          Prinsipp for laguttak og spilletid

Klubben har som hovedprinsipp at alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid. Hovedtrener er ansvarlig for at dette prinsippet etterleves.

For alle spillere i Treningsgrupper der det er tilknyttet lag i seriespill (fra og med 9 år), skal det tilstrebes tilnærmet lik spilletid sesongen sett under ett. Det skal påmeldes tilstrekkelig antall lag (på nivå 1, 2 og 3), slik at klubbens målsetning om utjevnet spilletid oppnås. Utjevning av spilletid skal primært foretas i nivå 2 og 3 seriene.

Dersom det er ønskelig for en eller flere av spillerne å spille færre kamper i løpet av en sesong/periode, skal man forsøke å ta hensyn til det så langt det lar seg gjøre.

Klubben har resultatmessige målsetninger i utvalgte serier, turneringsspill og cuper jfr pkt 3.3. Isolert sett gjelder ikke klubbens målsetning om lik spilletid disse turneringene. Det påhviler imidlertid et særskilt ansvar for Hovedtrenere for lagene/treningsgruppene som deltar i disse turneringene om å ha alternative turneringer/cuper/seriespill eller tilsvarende sportslig opplegg for de spilleren som ikke deltar i nevnte nivådelte aktiviteter.

4.5          Prinsipp for spillers tilhørighet og hospitering

Alle spillere har tilhørighet til en Treningsgruppe (og et alderstrinn) og følgelig en Hovedtrener.

Dersom en enkelt spiller oppfyller visse kriterier kan vedkommende hospitere hos andre (eldre) Treningsgrupper. Kriterier for hospitering er at den enkelte spiller holder et påkrevdt ferdighetsnivå og er moden nok. Hovedtrener og Sportslig Leder skal være omforent om hvorvidt disse kriteriene er overholdt. Med hospitering menes et fast treningsopphold på eldre årstrinn på en eller flere treningsøkter i uka over en avgrenset periode.

Ufravikelige forutsetning for gjennomføring av hospitering er:

 • All hospitering av spillere skal først avklares med spillerens Hovedtrener. Dette innebærer at ingen andre trenere skal henvende seg direkte til en spiller/foresatt angående hospitering.
 • I forbindelse med hospitering skal det avtales særskilt mellom begge treningsgruppers trenere, spilleren og spillerens foreldre.
 • Når en spiller er under hospitering eller utlån vil spilleren under trening/kamp være underlagt denne gruppens leder (Hovedtrener eller Lagleder).
 • Spillerens Hovedtrener vil være den samme, og spilleren tilhører samme treningsgruppe selv under hospitering/utlån.
 • Spilleren som hospiterer skal parallelt følge sitt eget årstrinns øvrige av treninger i hospiteringsperioden.
 • Nedre aldersgrense for hospitering er 13 år.
 • Hospitering er primært et ledd i enkeltspilleres utvikling, men kan i enkelttilfeller benyttes for å styrke/toppe en overliggende treningsgruppe i forbindelse med sportslige utfordringer (Lerøy-/Bringkvalifisering).

Tilbudet om hospitering bortfaller dersom:

 • spilleren ikke holder det påkrevde ferdighetsnivået
 • spilleren ikke er moden nok til å være i en eldre treningsgruppe
 • spilleren nedprioriterer avtalte treninger med eget årstrinn.
 • spilleren nedprioriterer fysisk/styrke-trening med eget årstrinn

4.6          Prinsipp for utlån mellom alderstrinn

En spiller som spiller en kamp for et eldre alderstrinn defineres som Utlån. Ved utlån gjelder samme samme prinsipper for hospitering. I tillegg forutsettes det at laget som låner spiller mangler egne spillere. Ved gjentakende lån av spillere til/fra eldre/yngre årstrinn skal det tilstrebes å rullere på hvilke spillere som lånes.

4.7          Prinsipp for representasjon og talentutvikling

Norges Håndballforbund Region Øst «RØN» arrangerer SPU («Spillerutvikling») med regionale samlinger for talenter i aldersklassene 13 år og oppover. Klubben skal melde på spillere som utmerker seg sportslig og motivasjonsmessig til disse arrangementene. I tillegg melder RØN selv på spillere til disse samlingene. Innstilling/beslutning om hvilke spillere som er aktuelle for å delta på disse samlingene fattes av Hovedtrenerne for de aktuelle Treningsgruppene i samråd med Sportslig Utvalg.

4.8          Prinsipp for oppfølging av målvakter

Målvaktsarbeid er en viktig suksessfaktor i moderne håndball, og et av klubbens satsningsområder. Erfaringsmessig kan det være utfordrende for en trener med en stor og sammensatt treningsgruppe å få nok tid til spesifikk målvaktsoppfølging. Videre er det heller ikke mulig å forutsette at man i alle treningsgrupper har trenere med tilstrekkelig erfaring og/eller utdanning i å følge opp målvakter.

Klubben har følgende prinsipper for oppfølging av målvaktsarbeidet:

 • Det skal til enhver tid være en trener som har hovedansvaret for alle klubbens målvakter (målvaktstrener)
 • Fra og med 11 år skal målvakter i løpet av sesongen tas ut fra sine treningsgrupper og samles for spesialtrening.
 • Fra og med 11 år ønsker klubben bevisst å rekruttere målvakter. Dette gjøres i samarbeid mellom Hovedtrenere og klubbens målvaktstrener.
 • Vi skal tilrettelegge for å skape et godt målvaktsmiljø gjennom møter/samlinger (teori, forelesninger, video)
 • Det skal utarbeides treningsmomenter for målvakter som skal benyttes i hver treningsgruppe for alle alderstrinn.

4.9          Prinsipp for påmelding i seriespill

Forutsatt at man har tilstrekkelig antall spillere så der det klubbens målsetning at Treningsgruppene skal være representert i følgende turneringer/serier:

 • Lag fra 6-7 år spiller Loppetassen
 • Lag fra 8-9 år spiller Minirunder
 • Lag fra 9 år og oppover spiller i Regionserien (kortbaneserie for 9 åringer)
 • Lag fra 12 år og oppover spiller i Regionscupen

Dersom det er tilstrekkelig med spillere i en Treningsgruppe til å melde på flere lag, skal det fortrinnsvis minimum meldes på et lag på̊ nivå 1 og et i ett av de to lavere nivåene.

 • Fra og med 12 år skal man tilstrebe at alle Treningsgrupper skal være representert i Nivå 1.
 • Temaserie 12-14 år
 • Bringserien 16
 • Lerøyserien 18 år

4.10       Innmelding av antall spillere per treningsgruppe

Et håndball år varer fra 1. juli til 30. juni hvor. Fristen for påmelding til (påfølgende års) seriespill er 1. mai. For at Hovedtrener og Lagleder i de enkelte treningsgruppene skal vite hvor mange spillere laget har til rådighet når seriespillet begynner, og dermed kan melde på riktig antall lag, er det viktig at alle melder fra om de skal fortsette neste håndball år eller ikke. Ytterligere informasjon om medlemskap og plikter følger av klubbens vedtekter.

4.11       Prinsipp for spillernes hvile og belastning

Hovedtreneren har ansvar for å styre belastningen til̊ sine spillere slik at de unngår å komme i faresonen for belastningsskader og vedkommende er ansvarlig for at det blir tilstrekkelig lange pauser gjennom året slik at spillerne har overskudd. Eksempler på dette er å gi spillere/foreldre frihelger og å gi spillere treningsfri i en eller flere av skolens ferier (høst-/jule-/vinter-/påskeferie).

5           Retningslinjer for trenere

5.1          Generelt

Lillestrøm Håndballklubb skal ha en klar struktur og klare retningslinjer på hvordan trenerteam skal organiseres. Alle klubbens trenere skal være på plass til sesongstart 1.juli. Hovedtrener i alle treningsgrupper rapporterer til sportslig ansvarlig for aldersgruppen, jfr pkt 2.

5.2          Sesongplan og målsetninger for laget

Hver Treningsgruppe fra skal lage årsplaner som viser hvordan Treningsgruppen skal utvikles. Momenter som skal inkluderes i årsplanen fremgår i vedlegg [8 og 9]. Denne skal framlegges for sportslig utvalg innen 1. september hvert år. Sportslig utvalg skal bistå trenerne med innspill/rammeverk/maler for å utarbeide årsplanene. Planene skal i tillegg inkluder praktiske forhold som:

 • Treningsstart, tider og antall pr. uke
 • Treningskamper
 • Turneringer
 • Fremlegges for spillere, foreldre og støtteapparat på spillermøter/foreldremøter før sesongstart.

Hovedtrener er ansvarlig for treningsgruppas sportslige utvikling, og for laglederfunksjonen under kamp. Hovedtrener har ansvaret for å ta ut lag til kamp, herunder etterleve prinsipper knyttet til spilletid jfr 4.4. I kampsituasjon er hovedtrener ansvarlig for at det er god stemning mellom de to lagene som møtes i kamp.

 • Hovedtreneren har ansvar for at de fastsatte sportslig mål kommuniseres på en klar og tydelig måte til spillerne og foreldregruppen.
 • Deltagelse serie og cuper
 • Satsningsturneringer, prioritering
 • Hovedtreneren skal utarbeide en sesongevaluering hvor oppnådde resultat sammenstilles mot utarbeidet sesongmål.

5.3          Spillerutviklingssamtaler

Hovedtrener skal fra og med13 år gjennomføre spillerutviklingssamtaler med alle spillerne minimum én gang per år. Konstruktive tilbakemelding for spilleren vedrørende trivsel, samhørighet med laget og sportslig utvikling. Daglig leder kan bistå med mal/skjema med diskusjonspunkter for spillerutviklingssamtaler. Referater fra samtalene skal ikke arkiveres/behandles fortrolig.

5.4          Ansvar i forhold til spillere/laget/teamet/foreldre

Hovedtreneren skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i treningsgruppa og treningsteamet. Hovedtreneren skal ha et forpliktende og konstruktivt samarbeid med øvrig støtteapparat for treningsgruppa, herunder lagleder, foreldrekontakter og øvrige. Trener, lagleder og foreldrekontakt skal sammen arrangere foreldremøter minimum 1 gang per halvår.

Hovedtreneren skal ha en høflig omgangsform med alle. Det forventes at eventuell kritikk tas opp på en konstruktiv måte med de som har fremsatt kritikken.

Hovedtrener har ansvar for at spillerne representerer klubben utad på en sportslig og forbilledlig måte. Dette skjer ved punktlig å følge de regler og inngåtte avtaler som til enhver tid gjelder. Alle spillere skal opptre og praktisere Fair Play både på og utenfor banen når de representerer klubben.

Ved eventuelle uenigheter som ikke løses i minnelighet mellom hovedtrener, øvrig støtteapparat og/eller foreldre skal saken diskuteres med SU-representant for årstrinnet. Dersom ikke saken løses mellom disse, skal saken vil behandles i Sportslig Utvalg der det vil bli tatt en beslutning. Denne beslutning skal respekteres av de involverte parter.

Øvrige plikter:

 • Hovedtreneren skal stille i klubbens treningsdress til alle kamper.
 • Under treninger skal trenere stille i klubbens treningsdress eller nøytralt treningstøy.
 • Minimum en trener per treningsgruppe skal ha gjennomført førstehjelpskurs i løpet av de siste 3 år.

5.5          Samarbeid med andre

Hovedtreneren skal arbeide målbevisst for et godt sosialt samarbeid på tvers av treningsgruppene i klubben, mot andre klubber i Lillestrøm (eks. fotball) og øvrige klubber/lag som spillere i klubben også er medlemmer i.

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Klubben og Lillestrøm Fotball. Denne skal trenere forholde seg til, og god kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Hovedtreneren og øvrige støtteapparat representerer Klubben utad og skal fremstå på en måte som skaper tillit og respekt. Det er spesielt viktig at trenere og øvrig støtteapparat fremstår med god oppførsel overfor dommere generelt, og yngre dommere spesielt.

5.6          Trenernes forhold til sportslig utvalg

Hovedtrener skal forholde seg til instrukser gitt fra SU. Hovedtrener skal ha møte med SU-ansvarlig for alderstrinnet minimum 2 ganger per halvår, og hovedtreneren skal møte på Trenerforum arrangert av Sportslig Utvalg.

5.7          Kompetanse

Lillestrøm Håndball har som ambisjon å ha kompetente trenere med håndballfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper. For yngre lag er det like viktig at trenere og støtteapparat bidrar til å skape idrettsglede, som det håndballfaglige

Mangel på formell trenerkompetanse utover Trener 1 kan kompenseres ved praktisk erfaring som håndballspiller, trener eller annen sportslig bakgrunn. Sportslig Utvalg bestemmer hvem som skal trene hvert enkelt lag. Klubben har som ambisjon, dersom det ikke er foreldre som har den nødvendige håndballfaglige bakgrunn, å tilby lagene fra og med 13 år eksterne trenere.

5.8          Trenerutdanning og videreutvikling av trenere

Lillestrøm Håndballklubb har som mål å ha godt skolerte trenere med håndballfaglig kompetanse, erfaring og lederegenskaper. Klubben skal legge til rette for at trenere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling. Klubbens målsetning er å arrangere 2 interne kurs i løpet av hver sesong for hoved- og assistenttrenere.

Sportslig leder vil legge til rette for å oppnå følgende utdannelsesnivå for trenerne:

 • Håndballskolen:               Barneidrettskurs og oppfølging med Sportslig leder, samt gjennomføre det elektroniske kurset «Startpakka – bedre barnehåndball»
 • Trenere lag 8-10 år:        Fullført trener 1/håndballerfaring
 • Trenere lag 11-12 år:     Påbegynt trener 2
 • Trenere lag 13-14 år:     Fullført trener 2
 • Trenere lag 15-16 år:     Fullført trener 2 og helst påbegynt trener 3

Klubben skal ha arkiv av øvelser og treningsprogram som er tilgjengelig for trenere. Ansvaret for å tilgjengeliggjøre dette er leder av SU, eventuelt klubbens daglige leder.

6           Dommerarbeid og -utvikling i Lillestrøm Håndballklubb

Visjon – Flest mulig, lengst mulig – best mulig.

Lillestrøm Håndballklubb ønsker å ha en god, aktiv og utviklende klubbdommergruppe. Gode dommere skapes i klubbene. Klubben har ansvar for rekruttering og for å ta vare på dommerne som en positiv del av våre aktiviteter.

6.1          Dommermålsetting

Hårete mål: Lillestrøm håndballklubb skal være foregangsklubb for dommerarbeid i hele håndball Norge.

• Lillestrøm håndballklubb skal alltid nevnes som en ideal klubb for dommerarbeid av forbundet.
• ALLE barnekamper (fra Loppetassen til og med 12 års kamper) skal dømmes av Lillestrømdommere.
• Være klubben med flest beachhåndball-dommere.
• Delta på en overnattingscup i sesongen for dommerne.

Delmål:
• Lillestrøm håndballklubb skal nevnes i artikler som blir lagt ut av region øst.
• Ha minimum 20 kvotedommere
• Backe de dommerne som ønsker å satse.
• 2 boblepar per kull(1 ekstra par når vi har gutter i samme årsklasse)

6.2          Dommerutvalget og dommerkontaktens arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge, planlegge og gjennomføre barnekamplederkurs for klubbens 15 åringer
 • Rekruttere foreldrene som dommerutviklere, disse utviklerne skal følge eget «kull» og ha maks tre dommerpar. Det ideelle er ett-to dommerpar.
 • Rekruttere, beholde, følge opp og melde opp kvotedommere i henhold til forbundets reglement. Sørge for å fylle klubbens kvote.
 • Tilrettelegge for:
  • Videreutdanning
  • Utviklingsgrupper
  • Faglige tilstelninger
 • Sette opp dommere til barnekamper tildelt av regionen, Loppetassen, minirunder, regionscupkamper og lignende.
 • Sørge for at dommerne har riktig bekledning
 • Være tilgjengelig for dommerne ved behov.
 • Lede en gruppe med dommerutviklere og sørge for at dommerne får tilstrekkelig med oppfølging
 • Tilrettelegge for flere sosiale sammenkomster i løpet av sesongen og en felles overnattingscup for dommerne. Miljøskapende tiltak utvikles og gjennomføres.
 • Finne dommertalenter og sørge for at disse kommer med i utviklingsgruppene til forbundet.
 • Bistå dommerne ved forfall og melde inn omberamminger til forbundet.
 • Delta på regionens samlinger og møter.

6.3          Retningslinjer dommere

 • Dommeren skal til enhver tid sette seg inn i/holde seg oppdatert det gjeldene reglement bestemt av NHF
 • Dommeren representerer Lillestrøm HK og skal opptre deretter. Det plikter å følge klubbens verdier og sunne holdninger.
  • Smile, smil til trenerne og sekretariat.
  • Vi snakker hyggelig om hverandre, også på tribunen
 • Delta på regelkvelder i regi av NHF (kvotedommerne)
 • Forfall/bytte av kamper fra oppsatte kamper meldes til klubbens dommerkontakt etter klubbens og NHF Region Øst sine regler.
 • Hvis forfall/byttet ikke er meldt inn og ingen dommer møter, må dommer selv betale gebyret klubben blir ilagt av regionen.
 • Dommer plikter å delta på utviklingsmøter arrangert av klubben eller NHF Region Øst.
 • Følge forbundets: «Dommernes 10 bud»

6.4          Opplæring og kursing av dommere

Klubben skal tilby alle 14 og 15-åringer dommerkurs. Disse dommerkursene skal kvalifisere dommerne til å kunne dømme kamper i de yngste klassene. Opplæringens innhold, omfang og varighet skal gi 14 åringene muligheter til å dømme kamper i aldersklassene 8-10 år. Opplæringens innhold, omfang og varighet for 15 åringene skal gi dem muligheter til å dømme kamper i aldersklassene 8-12 år.

Formålet med dommeropplæringen i Lillestrøm Håndball er tredelt:

 • De nye dommerne skal lære seg betydningen av en dommers situasjon og funksjon, og respektere dommerens avgjørelser i egne kamper. Det skal skapes en forståelse for at dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan dømme feilfritt, og de skal lære betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser. Det er dommerens avgjørelse som teller, og det er bortkastet å pådra seg straff for munnbruk.
 • De nye dommerne skal forstå betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dernest også spillet.
 • Rekruttere dommere i Lillestrøm Håndballklubb, slik at klubben alltid kan stille med dommerkvote som den er pålagt av forbundet/regionen.

7           Retningslinjer ved forespørsel fra spillere/lag om overgang til og fra Lillestrøm Håndball

7.1          Regler ved henvendelse fra spillere/lag som ønsker å komme til klubben

Dersom en trener/lagleder/oppmann i et lag blir kontaktet av en annen spiller/lag som ønsker å komme til Lillestrøm skal det umiddelbart tas kontakt med Daglig leder for å informere om dette.

Daglig leder vil håndtere henvendelsen ut fra følgende prinsipper:

 • For spiller som er fylt 16 år sendes en henvendelse fra Lillestrøm Håndball v/Daglig leder til avgivende klubb hvor det kort informeres om henvendelsen fra spiller.
 • For spiller som ikke er fylt 16 år bes foreldre sende en skriftlig bekreftelse (epost er ok) til Daglig leder om at de har informert avgivende klubb om henvendelsen til Lillestrøm Håndball.
 • Dersom en trener/lagleder/oppmann blir kontaktet av en annen spiller/klubb som ikke hører til sitt ansvarsområde skal denne henvendelsen henvises til trener for riktig årsklasse som igjen skal følge punktet over her.

Disse punktene skal alltid overholdes før eventuell prøvetrening eller overgang kan avtales eller gjennomføres.

7.2          Regler ved ønske fra spiller/lag om å forlate klubben

Samme regler som over. Daglig leder kontaktes.

7.3          Regler ved henvendelse til spillere/lag I andreklubber

Lillestrøm Håndball ønsker i størst mulig grad at flest mulig spillere forblir i sine respektive klubber til og med fylte 16 år. Lillestrøm Håndball ønsker ikke at trenere/oppmenn/andre med verv i klubben aktivt skal gå ut mot spillere som spiller i andre klubber. Lillestrøm Håndball ønsker ikke å være en klubb som fisker spillere eller tømmer andre klubber.

Hvis dette av ulike årsaker allikevel er ønskelig, skal følgende prosedyrer følges:

 • Daglig leder kontaktes og situasjonen forklares.
 • Daglig leder sender henvendelse til spilleren(e)s nåværende klubb om at Lillestrøm Håndball ønsker å kontakte spilleren. Avvent svar fra klubben før kontakt (innen rimelig tid).
 • Spillere under 16 år skal ikke kontaktes, ref. regler fra NHF.
 • Avholde møte med spilleren og foreldre. Her kan gjerne representant for SU delta.
 • La spilleren få mulighet til å trene med laget før avgjørelse om overgang tas.
 • Det skal ikke legges press på spilleren for å få til en overgang.
 • SU skal håndtere det formelle i forbindelse med overgang.

7.4          Regler for rekruttering fra Lillestrøm til andre lag

Trener, lagledere, oppmenn og andre med verv i Klubben skal ikke drive aktiv reklame for andre klubber ovenfor spillere/foreldre/trener som er medlemmer eller tilsluttet Klubben.

7.5          Regler for treningssamarbeid med lag fra andre klubber

Det skal avklares med SU-ansvarlig for årsklassen før treningssamarbeid med andre lag inngås.

8           Sportslige mål/rammeplan per alderstrinn

Tabellen gjengir de viktigste målene per årstrinn/treningesgruppe. Utdypende sportslige momentlister per alderstrinn i vedlegg 9:

Treningsgruppe/lag Mål Beskrivelse
Håndballskolen (6-7 år) Rekrutteringsmål:   Hvert år rekruttere minimum 60 spillere. Målsetting om opptil 100 spillere.Minimum 30 gutter
  Sosiale mål:   Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper)
  Sportslige resultatmål:   Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i håndballferdigheter gjennom allsidig treningDelta på Loppetassen
  Treningsmål:   Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball.Det skal være minimum en trener pr ti spillereEn trening per uke.
J/G 8-11 år   Rekrutteringsmål:   Stille minimum to lag i alle aldersklasser, både jenter og gutter
  Sosiale mål:   Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper)
  Sportslige resultatmål:   Videreutvikle håndballferdigheter gjennom allsidig trening.Ett lag på øvet nivå
  Treningsmål:   Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, personlig utvikling og lek med ball – kombinert med å oppnå̊ sportslige resultaterAlle spillere bør gjennom sesongen få prøve alle plasser under kamp. Spillere som ikke ønsker det skal ikke benyttes som målvaktAlle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper. Det skal ikke være et første og andrelagFra 10 år kan treningsoppmøte påvirke uttak til kamp. Trenerne skal vurdere dette helhetlig opp mot total treningsmengde for spillerenI kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom laget mangler spillere
     
J/G 12 år   Rekrutteringsmål: Stille minimum to lag både i jente- og gutteklassen
  Sosiale mål: Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper)  
  Sportslige resultatmål:   Et lag skal meldes på i nivå 1.Ett lag skal meldes på i nivå 2.Vurdering om det skal meldes på ytterligere lag til i nivå 1 eller nivå 2 bestemmes av sportslig utvalgKvalifisere til A-sluttspill
  Treningsmål:   Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball – kombinert med å oppnå sportslige resultaterBestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske minimum to spilleplasserSpilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetligTrenerne skal dokumentere treningsoppmøteSpillere som er tatt ut i kamp skal få spilleI kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom laget mangler spillere
J/G 13-14 år Rekrutteringsmål: Stille minimum to lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene
  Sosiale mål:   Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper).
  Sportslige resultatmål:   Et lag skal meldes på i nivå 1.Et lag skal meldes på i nivå 2.Vurdering om det skal meldes på ytterligere lag til i nivå 1 eller nivå 2 bestemmes av sportslig utvalgKvalifisere til A-sluttspillKvalifisere seg til nasjonale serier ha spillere som til enhver tid er knyttet til regionale og nasjonale spilleutviklingstiltak
  Treningsmål:   Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap, trivsel og sportslige resultaterSpilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheterTrenerne skal dokumentere treningsoppmøteBestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spille plasser
     
J/G 15/16 år Rekrutteringsmål: Stille minimum to lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene
  Sosiale mål:   Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper).
  Sportslige resultatmål:   Kvalifisering til Bring Sluttspill hvis mulig.Kvalifisere til A-sluttspill i regionsserien – både nivå 1 og 2
  Treningsmål:   Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap, trivsel og sportslige resultaterSpilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheterTrenerne skal dokumentere treningsoppmøteBestrebe at alle spillere kan beherske å spille på minst to plasser samt spilleforståelse.
J/G 17 -18 år Rekrutteringsmål: Stille to lag i Jente klassen, og ett i gutteklassen.
  Sosiale mål:   Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper).
  Sportslige resultatmål:   Deltakelse Lerøy Sluttspill hvis mulig.
  Treningsmål:   Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap, trivsel og sportslige resultaterSpilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheterTrenerne skal dokumentere treningsoppmøteBestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spille plasser. Det er viktig å kunne gi alle spillerne muligheten til fortsatt være i miljøet uten å følge et 100% treningsopplegg.   Tillegg for senior:   Prestasjonsgruppe med klare målsetninger for hver sesong.

9           Treningsmål/momenter per alderstrinn

9.1          Håndballskole (6-8 år):

Hovedmål: Håndballskolen skal være et allsidig og variert aktivitetstilbud til jenter og gutter i alderen 6-8 år. Den drives etter idrettsforbundets bestemmelser om barn og allidrett, men med hovedvekt på håndball.

Innlæring: Trening minst en gang per uke i gymsal.

Vektlegge:

 • Balltilvenningen gjennom lekbetonte øvelser
 • Øve inn grunnleggende momenter som kast og mottak
 • Stimulere den fysiske og sosiale utviklingen på en positiv måte
 • Ballbehandling
 • Lekbetont småspill for å trene samhandling
 • Grunnleggende bevegelsestrening
 • Trivsel og trygghet
 • Lærings regler for Minihåndball

9.2          Gutter/jenter 8 – 9 år:

Hovedmål: Treningen skal være allsidig og lekbetont. Den skal inneholde grunnleggende bevegelsestrening med og uten ball og grunnleggende ballbehandling. Det er viktig å tilrettelegge og motivere til å løse bevegelsesoppgaver, slik at barna opplever gleden ved å lykkes. La barna i hovedsak lære gjennom å gjøre – ikke å høre. Husk AKTIVITET –  ikke for mye «snakk»

Trening 1-2 ganger per uke i gymsal/liten bane med vektlegging på:

 • Koordinasjon
 • Lekbetonte øvelser som krever ballbehandling (kast og mottak)
 • Lek betont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet

Følgende hovedområder gjennomgås:

 • Kast, høy arm (veiledning i riktig utvikling av ”eget” kast)
 • Teknikker (ballbehandling, 3-skrittsregel, mottak, kast med høy arm, kast med begge armer, fallteknikk, finter venstre/høyre)
 • Skudd (grunnskudd, hoppskudd, kantskudd)
 • Dribling (skritt og dribling, innspill, gå imellom)
 • Forsvar (utgangsposisjoner, sidelengs bevegelse, støting, blokkering av skudd, fotarbeid)
 • Spillet (hva er lagspill? Samspill med andre. ”Alle skal kjenne på ballen”) Husk AKTIVITET – IKKE FOR MYE «SNAKK»
 • Banespill (det oppfordres til småspill/individuell trening framfor spill på hel bane) Husk AKTIVITET – IKKE FOR MYE «SNAKK»
 • Anbefaler småspill i overtall for forståelsen av rom, 2:1, 3:2, 4:3
 • Regler (bane, skritt, frikast,innkast,)

9.3          Gutter/jenter 10 – 11 år:

Hovedmål: Det som er tidligere innlært vil nå være en allsidig og grunnleggende basis for mer målrettet idrettsopplæring. I denne aldersgruppen skal vi gi utøverne mer å spille på. Spillerne får prøve seg på forskjellige spilleplasser både på trening og i kamp. Det er fortsatt viktig at alle opplever mestring, og at alle føler at de er en del av laget.

Trenere og foreldre må ikke primært være opptatt av resultater. Utvikling av individuelle ferdigheter hos spillerne vil medføre at laget blir bedre. Husk at et håndballag består av 6 utespillere og 1 målvakt som sammen skal prestere. (I denne årsklassen 5 utespillere og 1 målvakt.)

Treningsplan: Trening minst 2 ganger per uke, hvorav en bør være i hall. Det må legges stor vekt på allsidig teknikktrening og allsidig bevegelsestrening med ball. Finter og pasningsvarianter er sentrale elementer i treningsarbeidet. Styrketrening med ”egen” kroppsvekt. Det skal gis innføring i hvordan man skal bevege seg på banen og regelkunnskap. Meste parten av treningen bør være teknikk. Eks (finter, kast, bevegelser spill 3mot3 og 3mot2 )

Følgende hovedområder gjennomgås:

 • Koordinasjon
 • Kasttekknikk i ro og i fart
 • Grunnskudd – hoppskudd, kantskudd, fallteknikk
 • Kast- Høy arm
 • Finter (tobeinsfinte med gjennombrudd, dribleserier)
 • Fotarbeid i forsvar, støting, telling, 6-0, 5-1og 3-2-1 forsvarsformasjoner

Skap trygghet – vær rettferdig – og du blir en trener med suksess.

9.4          Gutter/jenter 12 – 13 år:

Hovedmål: I denne aldersgruppen skal det trenes allsidighet. Grunnleggende ballbehandling skal prioriteres, samt pasning og avslutnings-teknikker basert på samarbeid med andre spillere.

Treningsplan: Trening 2-3 ganger per uke. Utfordringen er fortsatt å utvikle artistiske ferdigheter. Det skal utarbeides en årsplan for sesongen med hovedmål og delmål.

Følgende hovedområder gjennomgås:

De samme momentene som på J G 10/11 gjelder også for dette alderstrinn, men på et høyere nivå. Det vil si raskere pasninger, hardere skudd, bedre plasserte skudd og kast med høy arm. Beherske forskjellige pasningsformer, normal utføring av grunnskudd og hoppskudd. Bevisstgjøre bruken av strekspiller, skuddfinte, tobeinsfinte, piruett, innspill og skuddblokkering.

 • Pasningsspill med tanke på Pådrag- Viderespill
 • Motta ball i fart
 • Grunnskudd, hoppskudd, kantskudd og fallteknikk
 • Finter (tobeinsfinte med gjennombrudd, dribleserier)
 • Fotarbeid i forsvar, støting, telling, 6-0, 5-1 og 3-2-1 forsvarsformasjoner
 • Individuellt forsvarsspill (Duellspill)
 • Overgangsspill, rulle, innspill, kryssing og sperre
 • Snappesituasjoner
 • Ankomstspill, spillbarhet, rulle, frispille kant, overgangsspill
 • Tilrettelegge for utvikling av målvakter
 • Samhold (sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre, understreke betydningen av lagspill, legg vekt på at spillerne møter til avtalt tid, varsle forfall til trening og kamp)

9.5          Gutter/jenter 14 – 15 år:

Hovedmål: På dette alderstrinnet legger vi vekt på teknisk trening med ballbehandling og kasteteknikk i stort tempo og med stor bevegelse. Vi fokuserer på at utviklingen av gruppetilhørighet og samhold i laget gir individuell trygghet og selvfølelse som tjener laget både i trening og kamp.

Treningsplan: Trening minst 3 ganger per uke, med 2 økter i hall i sesongperioden. Vektlegge hovedmomentene i håndballspillet:

 • Forsvarsteknikk og taktiske ferdigheter
 • Angrepsteknikk og taktiske ferdigheter
 • Målvakt

Følgende hovedområder gjennomgås:

 • Pasninger (skal beherske pasningsformer – forover, sideveis, direkte og stuss – i normalt tempo med og uten motstander)
 • Skudd (skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd, øve på og perfeksjonere spesialskudd – høyt, lavt, rett, vridd, stuss, lobb og skru – mot forskjellige forsvarspress)
 • Finter (spilleren skal trene inn forskjellige type finter – høyre-venstre, piruett, hoppfinte og overslagsfinte m.m.)
 • Ferdighet (NHFs teknikkmerke i sølv bør alle greie, mens 20 % bør greie gullmerke)
 • Skadeforebyggende trening (Fokus på styrking av ankel, kne og skuldre. Obligatorisk uttøying, øve fallteknikk, bruke balansebrett)
 • Samhold (sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre, understreke betydningen av lagspill, legg vekt på at spillerne møter til avtalt tid, varsle forfall til trening og kamp)

9.6          Gutter/jenter 16 – 18 år:

Hovedmål: I tillegg til tidligere alderstrening; På dette alderstrinnet legger vi vekt på tekniske ferdigheter og blikk for spillet (vurdering av muligheter), slik at utøverne velger gode løsninger i ulike situasjoner. Ferdigheter videreutvikles individuelt i forhold til spillerens posisjon og nivå. Alle spillere bør beherske minst to spilleposisjoner.

Treningsplan: Trening minst 3 ganger per uke – helårstrening. Halltrening suppleres med variert trening ute eller inne. Vektlegging av fysisk trening – tøffere trening. Større rom for individuell trening. Spesialisering i forhold til spilleplasser. Variasjon i intensitet (mikrosyklus). Håndballteori som faseinndeling m.m. innføres. Aldersgruppen er utsatt i forhold til frafall av spillere. Et viktig moment i treningsplanleggingen vil derfor være at klubben, trenere og spillerne har samme oppfattelse av hvor mye man skal trene. Det er viktig å kunne gi alle spillerne muligheten til å fortsatt være i miljøet gjennom trening/dømming uten å følge et 100 % treningsopplegg.

Følgende hovedområder gjennomgås:

 • Teknikker (fotarbeid forover/bakover, støting/takling, samarbeid, sikring, startteknikk hvem starter, hvem tar returer, overtaking, varsling, skjerming, markering og merking)
 • Formasjoner (5-1 godt, 6-0 og 3-2-1 taktisk anvendt i forhold til motspiller, spiller mot spiller, krav til oppfattelse av ”snappesituasjoner”, startsituasjoner, returballer fra eget mål)
 • Ferdigheter (pasning og mottak under fart og bevegelse, korte og lange pasninger, løpeteknikk, ballsprett i stor fart, løpe i luker, trekke på seg 2 spillere, gjennombrudd, skuddvarianter under fart, ta ansvar, bruke sjansene)
 • Spillet (kontringer – en eller flere spillere, pasninger, skudd, bredde, dybde, kortpasninger, tempovariasjoner, tre og to kombinasjoner, starte opprulling, ankomstkombinasjoner)
 • Samhold (sterk lagfølelse gir sportslig suksess, treningssamlinger på 2-3 dager er viktige, spillerne må pålegges å varsle forfall til trening og kamp i god tid)

9.7          Sportslig Momentliste

Alle individer utvikler seg ulikt i forhold til vekst og motorisk utvikling. Man må derfor trene på ulike ferdigheter på hvert årstrinn. Vi har derfor mye individuell ferdighetstrening hvor man individualiserer gruppen etter behov og nivå.

Fasehjul – tips til trening – Koordinasjon

Start angrep (fase 1)          Start forsvar (fase 5)
Kortpasningskontra
Langpasningskontra
Bølgekontra
Ballfører kontra
Angrepsspillet spillet rundt motpartens målfelt
Opprullingsspill
Overgangsspill
Krysningsspill
Sentrale tekniker i angrepsspillet
Pasning og pådrag
Skudd
Finter
Sperrer
Returfase
Pressdekking
Superretur
Spill rundt eget målfelt – sentrale teknikker i forsvarsspill
Grunnstilling/beredskapsstilling
Støting/Takling
Blokkering
Presse ballbaner
Snappe
Sikre
Presse skudd

Treningen tar utgangspunkt i disse hovedområdene:

Fysisk trening

Faktorer som er av betydning for en håndballspiller: Hurtighet, spenst, utholdenhet, styrke og bevegelighet. Dette har lav prioritet fram til 13-14 års alder, da teknisk trening er mye viktigere i denne aldersgruppen.

Spenstutholdenhet og hurtighetsutholdenhet er mye viktigere enn «vanlig» løpsutholdenhet.

 • Maksimale hopp og gjentatte maksimale akselerasjoner. Fallhopp, flerstegshopp, hink, hekkehopp, osv. Viktig å tilpasse høyde mot maks av det utøverne klarer, tilpasse også individuelt.

Teknisk trening

Teknisk trening er et sentralt element. Dette omfatter pasningsteknikk, skudd-teknikk, finteteknikk, løpsteknikk, fotarbeid, hopp teknikk, blokkeringsteknikk, fallteknikk etc.

«Motorisk gullalder» er frem til 12 år: Det er nå  spillerne er mest mottakelig for påvirkning av koordinative egenskaper. Her må vi bruke mye tid på generell teknisk trening og allsidig bevegelsestrening. Samtidig er det viktig at «bevegelses-talenter» får utfordringer ut fra sitt nivå => «differensiering»!

Retningslinjer for trening av koordinasjon:

 • Tren koordinasjon tidlig i økta, for konsentrasjonen er viktig for all trening
 • Forsøk på øvelser spillerne tidligere ikke har prøvd
 • Finn fram til øvelser som utfordrer de forskjellige koordinasjonsegenskapene
 • Begynn med enkle øvelser og øk vanskelighetsgraden etter hvert

Dette kan du oppnå ved å:

1. Trene flere koordinative egenskaper i en og samme øvelse

2. Gjennomføre øvelsen under tidspress

3. Ta kortere pauser mellom øvelsene

4. Trene koordinasjon kombinert med trening av utholdenhet eller annen fysisk egenskap

Koordinative egenskaper:

 • Rytme
 • Balanse
 • Tilpasset kraftinnsats
 • Samarbeid øye-hånd og øye-fot
 • Romorientering
 • Reaksjonsevne

Øvelser for koordinasjonstrening:

Rytme:

Sett opp fem hinder etter hverandre med et mellomrom som passer til en totaktsrytme. Etter å ha løpt over hindrene noen ganger kan man gjøre det med lukkede øyne.

Løp over hindrene sammen med en annen. Finn fram en felles rytme, lag gjerne lyd som forsterker rytmen.

Finn fram til en liten serie av øvelser som kan gjøres sammen, vanskeligere jo flere som er med. Eks: 2 hink -ett hopp -2 hink, hink-hink-hopp-hopp, osv.

Balanse:

Bruk benk med den smale siden opp, gå forover og bakover, gå med vending 180° og gå bakover, gå med vending 360°, prøv samme øvelser med lukkede øyne, hink forover og bakover, stå i balanse på tvers av benken og hopp sideveis med parallelle bein, stå i balanse på ett bein små hopp til siden, stå på siden av og med føttene parallelle med benken- ta sats og land i balanse på beinet nærmest benken- hopp ned på andre siden og gjør et direkte hopp opp på benken-hvor du lander i balanse på det andre beinet-stå i balanse 5 sek etter hvert hopp.

Tilpasset kraftinnsats:

Kast med erteposer i forskjellig mål (rockeringer, bøtter eller lignende. Det samme med badminton racket og ball (om du har)

Kast med medisinball, merk av gulvet med 4 linjer i avstand 5 til 15 meter og forsøk om du kan treffe linjene.

Samarbeid øye-hånd og øye-fot:

Gå rolig og kast ballen fra hånd til hånd, samme men med større avstand mellom hendene, samme men løpe, stå på stedet og kast ballen fra hånd til hånd med lukkede øyne, kast en ball til hverandre mens dere sender pasning med en ball med føttene, kast din egen ball opp i lufta mens du mottar og sender pasning til makkeren med den andre ballen, sjongler med 2 eller 3 baller, sprett to tennisballer samtidig-fang ballene med hendene, samme men sprett ballene i kryss, kast en tennisball opp i lufta med den ene hånda-mens du spretter en håndball med den andre.

Romorientering:

Bruk matte og benk, rull frem og tilbake på krum rygg med hendene festet på knærne, samme men hende festet på tærne/hælene, forlengs og baklengs rulle, forlengs rulle fra en matte til en annen-gjør avstanden gradvis lengre, forlengs rulle med påfølgende hopp og vending, først 180°-seinere 360°, forlengs rulle der du hele tiden forandrer retning, samme men øynene lukket, sidelengs rulle, stå på en benk ved siden av en tjukkas-strekk armene over hodet og fall med strak kropp på tjukkasen med front mot tjukkas så rygg mot, samme men nå gjør du vending under fallet på 180°-både mot venstre og høyre side, gjør siden alle fallene med lukkede øyne.

Reaksjonsevne:

To elever sammen-ene står andre sitter- den som står kaster en ball opp samtidig med et lydsignal-den som sitter forsøker å fange ballen før den når bakken, to sitter på gulvet med ryggen mot hverandre- den tredje kaster opp ballen mellom de to på lydsignal- forsøke å fange ballen før den treffer gulvet, to elever sammen-to benker festes i ribbeveggen i passende høyde og med ca. 10 cm mellomrom-den ene sitter på gulvet et stykke fra med ryggen vendt mot benkene-den andre triller en ball ned benkene samtidig med lydsignal-den som sitter forsøker å fange ballen før den når gulvet.

Kombinasjoner av forskjellige koordinative egenskaper:

Forlengs rulle opp på ett bein-hold balansen, den samme men med øynene lukket, legg en matt parallelt med en benk-gjør forlengs rulle og ett direkte hopp til siden med landing på ett bein på benken-der du prøver å stå i balanse-først brede siden på benken opp -så den smale, bruk flere benker og matter på begge sider-da kan du utføre øvelsen flere ganger etter hverandre, en står i knestående og slenger et hoppetau over hodet og ned i gulvet-den andre hopper over tauet, samme men spretter en ball mens man hopper, en hopper tau-den andre hopper inn mens den starter å sprette ball når den er inne og hopper med den andre, gå på benk mens du spretter ball-begge hender, gå på bom mens du sender og mottar ball, gå kast opp i lufta og ta imot.

Mental trening

Mental trening er et samlenavn for forskjellige metoder og teknikker, som alle prøver å påvirke og kontrollere menneskenes følelser og oppførsel. Vi Lillestrøm Håndballklubb mener det er viktig med mental trening fra første stund og gjennom hele håndballkarrieren. Tanken kommer før følelsene – følelsene styrer og påvirker utøverens oppførsel. Har du sterke negative følelser foran en kamp eller et hoppskudd, er det en stor risiko for også å oppføre deg ”som det indre har tenkt”. Derfor er det viktig at utøverne styrer det indre slik at tanker og bilder blir positive. Det fører på sikt til positive handlinger. Disse tankene skal vi i Lillestrøm hjelpe utøverne med å klare slik at de mestrer situasjonen og får en bra dag. ”JEG VIL – JEG KAN”.


[1] Maler/eksempler på møteinnhold/agenda:

https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/trenerforum-pdf/trenerforum-6-12.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/trenerforum-pdf/trenerforum-13-19.pdf
Top